Biljud

Hjärtat låter när det pumpar. Dessa ljud berättar mycket om hur hjärtat fungerar och hur det är uppbyggt (struktur).

Ljuden som hörs från hjärtat är intressanta eftersom förändringarna i hjärtats funktion och hjärtfel ändrar ljuden som vanligtvis hörs från hjärtat. De framkallar också ljud som är typiska för varje rubbning. Det är viktigt att förstå vad dessa ljud berättar.

Undersökning av biljud från hjärtat

Ljud som hörs i hjärtat undersöks genom att lyssna på (auskultera) dem systematiskt inom olika områden och genom att mäta blodtrycket i armar och ben. När man lyssnar identifierar man först det första och sedan det andra hjärtljudet. Det allmänna tillståndet, vikten och längden, andningsljuden och andningsfrekvensens, eventuell blåaktig tunga, eventuell vibration som kan kännas i basen av halsartären och placeringen av den nedre kanten av levern är också intressanta vid en klinisk undersökning.

Från biljudet utreds fyra egenskaper:

  • från vilket område hörs biljudet bäst
  • i vilket skede av hjärtslaget hörs det eller hörs det hela tiden
  • är biljudet klingande eller tonlöst
  • hur kraftigt är ljudet

Vanligtvis framgår typen av biljud redan under den kliniska undersökningen som görs på mottagningen. Ofta behövs inga ytterligare utredningar. Ultraljudsundersökningen av hjärtat är en säker och smärtfri undersökning som används för att utreda hjärtats uppbyggnad och funktion. Ultraljudsundersökningarna görs på sjukhus.

Röntgenbilder, EKG och blodprov har inte varit till nytta vid utredning av biljud hos barn utan symtom. Hos patienter med symtom ska dessa undersökas.

Hjärtfunktionen kan också utredas genom belastningstest, datorskiktröntgen, magnetundersökning och dessutom isotopundersökning. Dessa behövs dock inte vid utredning av biljud i hjärtat.

Haitarin otsikkotaso3
Hjärtats uppbyggnad och funktion

Hjärtats uppbyggnad är ganska enkel. Blod med låg syrehalt återvänder från kroppen längs övre och nedre hålvenen till höger förmak och därifrån sedan till höger kammare. Mellan höger förmak och höger kammare finns en trikuspidalklaff. Höger kammare pumpar blodet med låg syrehalt genom pulmonalisklaffen till lungartären. Gasutbytet mellan blodet och andningsluften sker i lungorna.

Blodet återvänder med hög syrehalt genom lungvenen till vänster förmak och genom den till vänster kammare. Mellan vänster förmak och vänster kammare finns mitralklaffen (mitralisklaff). Vänster kammare pumpar blodet med hög syrehalt genom aortaklaffen till aortan och längs den till alla delar av kroppen utom till lungorna. Blodet återvänder från kroppen med låg syrehalt längs övre och nedre hålvenen till höger förmak i hjärtat.

Klaffarna gör det möjligt för blodet att flöda från förmaket in i kammaren och från kammaren i artären och hindrar flödet tillbaka från artären till kammaren och från kammaren i förmaket.

Hjärtats uppbyggnad: kamrarna, förmaken och klaffarna.

Mellan förmaken i hjärtat finns ett förmaksseptum (skiljevägg mellan förmaken) där alla människor före födseln har en öppning (oval öppning, foramen ovale). Denna öppning stängs efter födseln, vanligtvis under det första levnadsåret. Mellan kamrarna finns ett kammarseptum (skiljevägg mellan kamrarna) Kransartärerna startar från basen av aortan och de leder blod till hjärtmuskeln (har inte ritats ut på bilden ovan).

Ljud som vanligtvis hörs från ett friskt hjärta

Hos vartannat friskt barn hörs också oskyldiga biljud från hjärtat. Om barnet har feber är biljuden ännu vanligare.

Mekanismen för uppkomsten av de oskyldiga biljuden är okänd. Stills oskyldiga biljud är det vanligaste oskadliga biljudet från hjärtat.

Haitarin otsikkotaso3
Läs mer

När hjärtat sammandras stängs trikuspidal- och mitralklaffen och snart efter det öppnas lungartär- och aortaklaffen. Då hörs det första biljudet från hjärtat. När det andra biljudet hörs stängs aorta- och lungartärklaffen och en stund senare öppnas trikuspidal- och mitralklaffen igen.

Det andra hjärtljudet kan höras tudelad vid inandning, men vid utandning är den vanligtvis som en enda (aorta- och lungartärklaffen stängs samtidigt vid utandning). Hos friska barn och ungdomar kan också ett tredje hjärtljud höras, men ibland kan det också vara ett tecken på hjärtsvikt.

barn; hjärta

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021