Socialskydd och sociala tjänster

Den här delen behandlar socialskyddet för familjer med prematurbarn, sociala tjänster som erbjuds och FPA:s förmåner.

Enhetens socialarbetare ger individuell hjälp kring socialskydd och sociala tjänster enligt barnets hälsotillstånd och familjens livssituation. Socialarbetaren är anträffbar vid behov i samband med poliklinikbesök, på separata träffar eller per telefon.

​​​​Haitarin otsikkotaso​​​​​​2​
Resersättning

FPA ersätter enligt sjukförsäkringslagen kostnader för resor på grund av sjukdom och rehabilitering när självrisken i enkel riktning och/eller den årliga självrisken överskrids. Patientens resor ersätts vanligen enligt vad resan skulle ha kostat med det billigaste färdmedlet. Alla resor till sjuk- och hälsovården räknas till den årliga självriskandelen. Det går att ansöka om reseersättning åt barnet också för föräldrarnas resor när de deltar i barnets sjukhusvård.

Behovet av specialfordon ska motiveras separat. Om anställd inom hälsovården har gett barnet rätt till taxiresa ersätt av FPA, måste man ha ett intyg från polikliniken över rätten att använda taxi. Rätten till taxiresa kan också motiveras av trafikförhållanden.

FPA-taxi beställs på de regionala beställningsnumren. Då betalar man bara självriskandelen. Ersättning för taxiresa beställd på annat sätt ansöks av FPA i efterskott, och då är självriskandelen dubbel och den räknas inte in i det årliga takbeloppet för självrisken.

Reseersättning ansöks från FPA inom 6 månader efter resan på ansökningsblankett SV4.

Reseintyg SV67 behövs från polikliniken om patienten har rätt till taxiresa ersatt av FPA enligt definition av anställd inom hälsovården.

FPA-taxins beställningsnummer i Helsingfors och Nyland är 0100 84000.

Handikappbidrag för barn under 16 år

Om barnets sjukdom i mer än ett halvår kräver sjukhusvård, tät uppföljning och skötsel hemma som är mer bindande än vanligt, kan möjligheten att få handikappbidrag avsett för långtidssjuka barn under 16 år övervägas.

FPA kan bevilja handikappbidrag för ett barn som i minst 6 månader är i så stort behov av vård eller rehabilitering att det orsakar ekonomisk eller annan belastning. Handikappbidraget för barn utbetalas en gång i månaden och det har tre olika nivåer beroende på hur stor belastning omvårdnaden innebär och hur bindande den är.

Handikappbidraget för barn under 16 år påverkar inte andra bidrag. Bidraget beviljas oberoende av föräldrarnas eller barnets inkomster eller förmögenhet. Handikappbidraget för barn under 16 år är skattefri inkomst.

Handikappbidraget ansöks av FPA på blankett EV258. Till ansökan bifogas C-läkarutlåtande.

Patientavgifter

För barn under 18 år uppbärs vårddygnsavgift endast för sju dagar under ett kalenderår. Därefter är vården på bäddavdelning avgiftsfri för barnet på alla offentliga sjukhus. Oavsett om 7 vårddagar uppfylls uppbärs poliklinikavgift eller avgift för dagkirurgi för poliklinikbesök.

Den offentliga hälso- och sjukvården har ett årligt avgiftstak. Avgifter för familjens barn under 18 år räknas in i någondera förälderns årliga avgiftstak.

Specialvårdspenning

Specialvårdspenningen är en ersättning för kortvarigt inkomstbortfall på grund av under 16-årigt barns sjukdom eller handikapp, om sökande inte kan arbeta på grund av deltagande i sitt barns vård och frånvaron orsakar inkomstbortfall. Specialvårdpenning kan beviljas åt barnets förälder som deltar i sitt barns vård och rehabilitering på sjukhus, poliklinik (besöket med resor tar 6 timmar eller mer), rehabiliterings- eller anpassningskurs eller i hemvård i anknytning till sjukhusvård. Vid sjukhus- eller poliklinikvård har förälder till barn under 7 år rätt till specialvårdspenning om läkaren anser det nödvändigt att föräldern är med. Förälder till barn under 16 år som vårdas hemma har rätt till ersättning om barnets sjukdom är svår och barnets vård är krävande på grund av sjukdomen. Den behandlande läkaren ger utlåtande om sjukdomens svårighetsgrad.

Specialvårdspenning ansöks av FPA på formulär SV89. Till ansökan bifogas D-intyg av läkaren som behandlar barnet. Retroaktiv ansökningstid är 4 månader.

Läkemedelsersättningar

FPA ersätter en viss procent av priset på läkemedel förskrivna av läkare. Läkemedelskostnaderna som patienten betalar själv har en övre gräns per kalenderår. När den är överskriden skickar FPA ett meddelande om saken och anvisningar för ansökan om tilläggsersättning. Kostnaderna för läkemedlet ersätts om läkemedelsprisnämnden har fastställt ett rimligt partipris för det och godkänt det som ersättningsgillt. Grundersättningen får man direkt på apoteket mot uppvisande av FPA-kort. För att få specialersättning måste B-läkarintyg över sjukdomen som berättigar till ersättning lämnas in till FPA.

Hemservice för barnfamiljer

Hemkommunen ska erbjuda så kallat tidigt stöd åt familjer som behöver det. Stödet omfattar bl.a. hemservice för barnfamiljer och familjearbete. Prematurt barn, barnets intensivvård eller långvariga sjukdom är grunder som beaktas när behovet av service bedöms.

Stöd för närståendevård

Kommunens socialtjänst kan betala stöd för närståendevård åt förälder som sköter sitt långtidssjuka eller handikappade barn hemma. Stödet ansöks på kommunens egen blankett för ändamålet.

Till ansökan bifogas läkarintyg över sjukdomens typ och behovet av vård, t.ex. en aktuell sjukjournal eller kopia av aktuellt C-utlåtande.

 

Kyllä

Uppdaterad