Vilken typ av epilepsi har barn och unga?

Epilepsi är i själva verket en grupp olika sjukdomar med varierande orsaker. Hos vissa försvinner benägenheten att få epileptiska anfall under barndomen, medan andra är tvungna att behandla sin epilepsi livet ut.

Epilepsi är inte en enda sjukdom, utan en stor grupp olika sjukdomar. Epileptiska anfall indelas i fokala (partiella) anfall, då den elektriska störningen som orsakar anfallet startar lokalt i ena hjärnhalvan, och generaliserade anfall, då den elektriska urladdningen som orsakar anfallet sker samtidigt i båda hjärnhalvorna. Fokala och generaliserade epileptiska anfall beror på olika orsaker och vissa epilepsiläkemedel verkar specifikt mot någondera anfallstypen.

Det förekommer också många epilepsisyndrom hos barn, där det gemensamma utöver anfallstypen är typiskt EEG-fynd (EEG – Elektroencefalografi), ett visst läkemedelssvar, alltså reaktion på ett visst läkemedel, och prognos för om anfallen fortsätter upp i vuxen ålder.

Vissa epilepsisyndrom hos barn hör ihop med en viss ålder eller utvecklingsfas och svarar väl på rätt medicinering. I dessa fall kan medicineringen ofta avslutas före vuxen ålder. Sådana epilepsier är exempelvis rolandisk epilepsi och absensepilepsi i barndomen.

Cirka 30 % av barn med epilepsi får anfall trots medicinering och då kallas det svår epilepsi.

Vanliga epilepsier i barndomen

 

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2021