6.1 Hurdana är symtomen på hög glukosnivå?

 

Den här sidan är en del av vårdguiden för diabetes för daghem och skolor. Syftet med handboken är att stödja personalen i vården av barnets diabetes under daghems- och skoldagen.

Om barnet beter sig avvikande eller uppvisar symtom på hög eller låg glukosnivå ska glukosnivån alltid kontrolleras. En hög glukosnivå korrigeras enligt föräldrarnas skriftliga anvisningar, i regel i samband med måltid. Tidvis kan det finnas behov av korrigeringar även vid andra tidpunkter. Vid pumpbehandling görs korrigeringen med hjälp av en dosguide.

Symtom på hög glukosnivå kan vara

 • trötthet
 • känsla av törst
 • muntorrhet
 • ökat urineringsbehov
 • nedsatt medvetandegrad, försämrad reaktionsförmåga
 • illamående.

Orsaker till hög glukosnivå kan vara

 • För liten måltidsinsulindos i samband med föregående måltid (fel uppskattad kolhydratmängd)
 • Måltidsinsulinet glömdes bort i samband med föregående måltid
 • Infektioner, sjukdom (glukosnivån stiger när kroppen försvarar sig mot sjukdomsalstraren)
 • Spänning, stress höjer glukosnivån
 • Eventuellt kanylproblem med insulinpumpen.
 

Kyllä

Uppdaterad  6.9.2022