Korrigering av hög glukosnivå

En hög glukosnivå korrigeras genom injicering av insulin.

Korrigering av hög glukosnivå görs vanligen i samband med måltid. Korrigeringen kan vid behov också göras mellan måltiderna, när det har gått minst 2 timmar sedan föregående måltidsinjektion. På så sätt undviker man att insulineffekten hopar sig.

Insulinets korrigeringsdos bedöms enligt den individuella insulinkänsligheten. Med korrigeringsdosen eftersträvas normal glukosnivå.

Exempel på korrigering av glukosnivå i samband med måltid

Barnets glukosnivå före måltiden är 16 mmol/l. Barnets uppskattade insulinkänslighet under den aktuella tiden är 2 mmol/l, dvs. en enhet insulin sänker barnets glukosnivå med 2 mmol/l. Barnet behöver 5 enheter mer måltidsinsulin för att glukosnivån ska sjunka till målnivån 4–7 mmol/l.

Om hyperglykemin är kontinuerlig eller upprepad ska insulindoserna ändras. Om glukosnivån är på en hög nivå i flera timmar kan insulinets effekt i vävnaderna försvagas och på så sätt behövs det tillfälligt större mängder insulin för att korrigera glukosnivån.

Om glukosnivån är över 15 mmol/l vid två mätningar i följd, glukosnivån inte sjunker med tilläggsinsulin eller om barnet mår dåligt när glukosnivån är hög, bör ketonerna mätas.

 

Kyllä

Uppdaterad  6.9.2022