Socialskydd

Fpa ersätter barnet med barnreuma eller dess föräldrar olika kostnader som orsakas av sjukdomen.

Haitarin otsikkotaso2
Reseersättning

Fpa ersätter kostnader för enkelriktade och/eller årliga resor som har att göra med behandling och rehabilitering av reuma om de överskrider självrisken. Resorna ersätts vanligtvis enligt vad det billigaste resesättet skulle ha kostat till det närmaste vårdstället. Fpa ersätter resekostnader för resor som gjorts med taxi eller annat specialfordon, om den enhet som vårdar barnet har fastställt att barnets hälsotillstånd krävde användning av taxi eller annat specialfordon.

Läkemedelsersättningar

De läkemedel som ordineras för behandling av reuma är vanligtvis ersättningsbara till 65 % (lägre specialersättning). Rätt till specialersättning söks genom att lämna in ett läkarutlåtande B till Fpa. När Fpa har beviljat rätt till specialersättning fås ersättningen direkt från apoteket. Fpa skickar ett nytt fpa-kort till barnet, där det finns en märkning om rätt till specialersättning (AE 202).

De så kallade biologiska läkemedlen som används i behandlingen av reuma är begränsat specialersättningsbara. Det är möjligt att få 65 % ersättning för dem, genom att lämna in läkarutlåtande B om behovet av de biologiska läkemedlen. Rätt till ersättning (AE 281 beviljas för två år åt gången).

Handikappbidrag för personer under 16 år

Ett barn med reuma kan får handikappbidrag för personer under 16 år, då reumasjukdomen är aktiv (barnet har till exempel upprepade ledinflammationer) och barnet vid sidan om läkemedelsbehandlingen även behöver regelbunden rehabilitering (inkluderat hemövningar). Handikappbidrag med grundbelopp kan även beviljas om barnet på grund av reuman behöver mer hjälp än andra i samma ålder i vardagliga aktiviteter.

Förhöjt handikappbidrag för personer under 16 år kan beviljas barn för vilka läkemedelsbehandlingen inte har effekt och ledinflammationen drar ut på tiden och försvårar barnets rörelseförmåga. I sådana fall behöver barnet mycket hjälp i vardagliga aktiviteter, regelbunden rehabilitering samt hjälpmedel för att röra sig eller så måste hen bli buren.

Handikappbidrag för personer under 16 år beviljas inte om barnets reuma under läkemedelsbehandlingen hålls symptomfri och hen inte behöver regelbundna vårdåtgärder eller rehabilitering.

Specialvårdspenning

När en förälder deltar i vården av ett barn med reuma som är under 7 år mer än sex timmar på sjukhuset avdelning eller på föravtalade poliklinikbesök, och på grund av detta är förhindrad att utföra eget arbete, kan föräldern få specialvårdspenning från fpa för att ersätta inkomstbortfall. Då en förälder deltar i sjukhusvård eller föravtalat poliklinikbesök för ett barn med reuma i ålder 7-15, sex timmar eller mer, kan föräldern få specialvårdspenning för att ersätta inkomstbortfall, om barnets reuma är i ett aktivt skede eller om det under besöken fastställs att reuman som har varit i vårdbalans har blivit aktiv och kräver mer effektiv läkemedelsbehandling. Efter en kortisoninjektion kan en förälder få specialvårdspenning förutom för injektionsdagen även för påföljande hemvårdsdag, oberoende av barnets ålder. I alla de ovan nämnda situationerna har läkaren i sitt D-utlåtande funnit det nödvändigt att föräldern deltar i vården.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021