Information om avvikelser i barns utveckling

Niko har inte lärt sig tala vid 2,5 års ålder och det går långsamt för 7-åriga Aino att lära sig läsa. Vad handlar det om?

Avvikelser i utvecklingen upptäcks ofta i och med att barnet lär sig tala eller utvecklar motoriska färdigheter långsamt. Barnet kanske lär sig gå eller rita väldigt sent. Svårigheter med inlärning i skolan tar sig ofta uttryck i att barnet lär sig läsa långsamt eller har problem med matematiken.

Det är viktigt att identifiera avvikelser i utvecklingen och inlärningssvårigheter tidigt för att kunna sätta in stöd i rätt tid och öka förståelsen hos dem som är verksamma med barnet. På så sätt går det att undvika alltför stora förväntningar och onödiga besvikelser, minska risken för dåligt självförtroende och emotionella svårigheter, som kan leda till skolavhopp och marginalisering.

Målet är att stöd i rätt tid eller rehabilitering arrangeras i dagvården eller skolan så att barnet får förståelse, känner sig accepterad och upplever regelbunden framgång och deltar fullödigt i daghemmets eller skolans vardag.

Avvikelser i utvecklingen och inlärningssvårigheter har fått större betydelse i och med förändringar i samhället. I dagens samhälle förutsätts att alla har goda läs- och skrivfärdigheter, vilka kan vara svåra att uppnå för vissa barn.

Förekomsten av avvikelser i barns utveckling:

  • Avvikande tal- och språkutveckling 5–7 %
  • Störning i den motoriska utvecklingen 5–6 %
  • Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning 5 %
  • Specifika inlärningssvårigheter 5–10 %
  • Blandade specifika utvecklingsstörningar 10–15 %
  • Intellektuell funktionsnedsättning 1–3 %
  • Autismspektrumstörning 1–2 %

För att förstå svårigheterna i barnets utveckling eller inlärning måste alltid barnets allmänna utvecklingsnivå, eventuella speciella svårigheter och bakgrunden till dem utredas. Därtill bör det bedömas om förändringar i utvecklingsnivån hör till barnets egenskaper eller om de är tecken på någon barnneurologisk sjukdom.

Det är av yttersta vikt att också kartlägga barnets starka sidor, för dessa har en skyddande inverkan. Om ett barn till exempel har inlärningssvårigheter, klarar hen sig kanske bra i vardagen och med kompisar om hen har goda sociala färdigheter. Det är likaså viktigt att bedöma hur uppväxtmiljön, familjen, barnets eller den ungas livssituation påverkar utvecklingen och inlärningen.

Allmän utvecklingsnivå

Vid bedömning av barnets helhetsutveckling jämförs färdigheterna med den genomsnittliga nivån hos barn i samma ålder. Om helhetsutvecklingen är avsevärt svagare än åldersnivån, är det fråga om blandad specifik utvecklingsstörning eller intellektuell funktionsnedsättning. Ibland kan en svag färdighetsnivå i kartläggningen bero på underprestation, det vill säga att barnet inte förmår prestera enligt sin utvecklingsnivå. Då kan orsaken vara någon emotionell störning, t.ex. depression eller koncentrationssvårighet.

 

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2021