Avvikelser i tal- och språkutvecklingen

Avvikelser i barnets tal- och språkutveckling kan ta sig uttryck i att barnet lär sig ord långsamt eller har svårt att förstå längre instruktioner.

Avvikelser i tal- och språkutvecklingen är vanliga utvecklingsstörningar bland barn. Det går vanligen att identifiera en långsam talutveckling vid 2–2,5 års ålder. Om ett 2,5–3-årigt barn talar lite eller otydligt, hänvisar rådgivningen barnet till undersökning hos talterapeut.

Du kan läsa om barns typiska utveckling exempelvis på Mannerheims Barnskyddsförbunds webbplats.

Vissa avvikelser i tal- och språkutvecklingen går över, medan andra kan förutspå andra problem, som inlärningssvårigheter. Om barnet förstår det man säger väl, förutspår det en bättre utveckling.

Orsaken till avvikelse i tal- och språkutvecklingen kan vara bland annat nedsatt hörsel, hjärnsjukdom, svår utvecklingsstörning, avsevärd brist på stimulans eller det kan vara en del av barnets individuella utvecklingsrytm. Avvikelse i tal- och språkutvecklingen kan också vara en del av någon annan utvecklingsstörning, som autismspektrumstörning, intellektuell funktionsnedsättning, blandade specifika utvecklingsstörningar eller en psykiatrisk störning.

Riskfaktorer för språkutvecklingen

  • Ärftliga faktorer
  • Nedsatt hörsel
  • Larm, TV
  • Brist på växelverkan
  • Brist på stimulans, socioemotionella problem i familjen (t.ex. svårigheter i familjens känsloliv och sociala relationer)
Om du är oroad över ditt barns tal- och språkutveckling, kontakta rådgivningen i din kommun, som kan hänvisa barnet vidare till undersökning hos en talterapeut.
 

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2021