Vad är astma?

Astma är den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn. Omkring 5 procent av alla barn i Finland har astma. Typiska astmasymtom hos barn är långvarig hosta och andnöd samt ansträngningssymtom.

Astma är en inflammatorisk sjukdom i luftrörens slemhinnor som gör att luftrören blir trängre. Då rör sig luften inte så bra i luftrören och det uppstår typiska astmasymtom – hosta, andtäppa, svårighet att andas, pipande andning och slemutsöndring.

Astma kan bryta ut i vilken ålder som helst. Symtomen kan vara säsongsbundna eller förekomma året om. Astma orsakas ofta av ärftliga anlag, men för att sjukdomen ska bryta ut behövs också en yttre irriterande faktor.

Det finns många yttre faktorer som irriterar luftrören: infektioner (virus och bakterier), allergier (för pollen, djur, livsmedel), fysikaliska faktorer (ansträngning, kall eller varm luft, torr eller fuktig luft, damm), kemiska faktorer (tobaksrök, luftföroreningar).

Vid astma hos barn påverkar både infektioner och allergier symtomen. Typen av infektion i luftrören varierar beroende på om barnet är allergiskt eller om symtomen bara förekommer i samband med infektioner.

Uppskattningsvis en tredjedel av alla småbarn insjuknar minst en gång under sina första levnadsår i luftvägsinfektion som försvårar andningen och gör luftvägarna trängre. Om barnet har haft tre till fyra luftrörsinfektioner som orsakat svårigheter vid utandningen, ställs diagnosen astma.

Andnöd och hosta hos barn i lekåldern orsakas ofta av både infektioner och allergener i omgivningen
lapsi; astma

Kyllä

Uppdaterad  30.1.2021