Hyposensibilisering för barn

Syftet med hyposensibilisering är att minska på näs- och ögonsymtomen samt behovet av allergimedicinering. Hyposensibilisering kan utföras med injektioner under huden, s.k. allergivaccinationer, eller med tabletter eller droppar som läggs under tungan.

Hyposensibilisering är orsaksbaserad behandling av IgE-förmedlad allergi som ger svåra symtom.

I Finland ges hyposensibilisering med injektioner för björk, timotej, gråbo, dammkvalster, katt, hund, häst och stickinsekter. Hyposensibilisering med medel som sätts under tungan ges för björk, timotej och dammkvalster.

Studier visar att hyposensibilisering minskar allergisymtomen och behovet av symtommedicinering med cirka 30–40 %. Effekten bevaras flera år efter behandlingen. Hyposensibilisering för pollen, djur, stickinsekter eller dammkvalster kan inledas tidigast vid fem års ålder.

Hyposensibilisering för födoämnen kan övervägas i specialfall för över 6-åriga barn med matallergi. Läs mer om hyposensibilisering vid matallergi.

Innan hyposensibiliseringen inleds säkerställs med test av lungfunktionen att barnet inte har obehandlad astma eller att diagnostiserad astma är under kontroll. Vissa grundsjukdomar eller exempelvis regelbunden medicinering med betablockerare kan vara ett hinder för hyposensibilisering.

Det är skäl att överväga hyposensibilisering för pollen om barnet trots ändamålsenlig allergimedicinering har återkommande svåra allergisymtom och är avsevärt sensibiliserad för allergenen i fråga. Hyposensibilisering för björk hjälper också mot symtom orsakade av al. För bedömningen av symtomens svårighetsgrad kan en symtomenkät användas till hjälp.

Den främsta behandlingen av svår djurallergi är att undvika djurkontakt och vid behov symtommedicinering antingen före djurkontakt eller när symtomen dyker upp. Hyposensibilisering kan övervägas om barnet får symtom av djur också indirekt, exempelvis i skolan via andra elevers kläder.

Vid insektsallergi som orsakar generaliserade symtom kan hyposensibilisering övervägas. Däremot är inte ens en omfattande lokal reaktion (smärta, rodnad och svullnad vid stickstället) grund för hyposensibilisering. I Finland är getingstick det som orsakar den överlägset vanligaste allvarliga insektallergiska reaktionen. I Finland kan hyposensibilisering ges för allergi mot getingar och bin. Hyposensibilisering mot insektsallergi tar 5 år och den genomförs som injektioner under huden.

Hur hyposensibilisering görs

Haitarin otsikkotaso3
Hyposensibilisering med injektioner

Hyposensibilisering med injektioner, som också kallas allergivaccination, ges vid hälsovårdsenheter som är insatta i hyposensibilisering. Före varje vaccination ska barnet ta antihistamin minst en timme i förväg enligt anvisningarna för att lindra eventuella biverkningar av injektionen. Ni ska också alltid ta med nödmedicin som läkaren ordinerat till vaccinationen. En sjukskötare ger allergivaccinationen, vanligen i överarmen. Efter injektionen ska patienten stanna för observation vid enheten i minst en halv timme.

Till en början ges allergivaccinationer ungefär en gång i veckan och dosen ökas enligt ett visst schema tills man kommer upp till den planerade underhållsdosen. Uppdoseringsskedet till underhållsdosen tar ungefär två månader och därefter fortsätter hyposensibiliseringen med regelbundna vaccinationer med 4–6 veckors intervaller på hälsovårdsenheten. Allergivaccinationen mot pälsdjur, pollen och dammkvalster fortsätter i allmänhet i tre års tid, medan behandlingen mot insektsallergi pågår i fem år.

Sublingual hyposensibilisering

Hyposensibilisering för timotej och dammkvalster kan göras med preparat som läggs under tungan (sublingualt). Den första tabletten tas alltid vid en hälsovårdsenhet, men resten av doserna tas dagligen hemma i tre års tid. För behandling av björkallergi finns en lösning med specialtillstånd som läggs under tungan och tas bara under en viss period. Behandlingen inleds typiskt i början av året och fortsätter i fem månaders perioder i sammanlagt 2–3 år.

Biverkningar av hyposensibilisering

Vid allergivaccination är rodnad och svullnad vid stickstället vanliga lokala reaktioner. Vissa patienter kan under behandlingen få bestående kliande bulor vid stickstället. De beror på att extraktet som används för hyposensibilisering innehåller aluminium. Kraftiga allergiska reaktioner är ovanliga, men vårdenheten är beredd på att behandla dem. Allvarlig allergisk reaktion i samband med hyposensibilisering leder vanligen till att behandlingen avbryts.

Behandling med preparat som läggs under tungan ger klåda i munnen och svalget hos ungefär en tredjedel av patienterna, men besvären blir vanligen lindrigare under den fortsatta behandlingen och upphör oftast helt på några veckor. Biverkningar i mag-tarmkanalen kan också förekomma, men de är tämligen sällsynta. Några kraftiga allergiska reaktioner har inte observerats vid sublingual hyposensibilisering.

Kostnader för hyposensibilisering

Barnpatienter betalar vanligen poliklinikavgift för de tre första allergivaccinationsgångerna. Tabletter och lösningar som läggs under tungan köper man själv mot recept och får FPA:s grundersättning för dem. Den andel man betalar själv räknas in i årssjälvrisk (takbelopp) för läkemedelskostnader. I praktiken motsvarar patientens kostnad för sublingual hyposensibilisering FPA:s årssjälvrisk.

 

Kyllä

Uppdaterad  15.2.2021