Lastenpsykiatria

Taysissa hoidetaan lasten mielenterveyden häiriöitä, jotka vaativat erityisosaamista. Lapsilla voi olla esimerkiksi psyykkiseen kehitykseen, käyttäytymiseen ja tunne-elämän säätelyyn tai perheen kuormittuneisuuteen liittyviä häiriöitä.

Potilaita hoidetaan sekä avo- että osastohoidossa. Osastohoito on tarpeen silloin, kun poliklinikkakäynnit eivät riitä auttamaan lasta ja perhettä riittävästi. Osastohoidossa pystytään lasta hoitamaan tehostetusti ja auttamaan häntä hallitsemaan hänelle itselleen tai ympäristölle haitallisia oireita.

Suurin osa Taysin lastenpsykiatrisesta hoidosta on keskitetty Tays Keskussairaalaan. Tays Sastamalassa toimii lisäksi lastenpsykiatrian aluepoliklinikka. Taysin lastenpsykiatrialla tutkitaan ja hoidetaan muun muassa:

 • tunteiden tai käyttäytymisen säätelyn häiriöitä
 • neuropsykiatrisia häiriöitä
 • vuorovaikutuksen häiriöitä
 • traumaattisten kokemusten aiheuttamia häiriöitä
 • masennusta, ahdistuneisuushäiriöitä, itsetuhoista oireilua
 • psykoottista oireilua
 • syömishäiriöitä
 • vanhempi–lapsi-suhteen häiriöitä
 • poliisin virka-apupyynnöllä lapsiin kohdistuvia kaltoinkohtelurikosten epäilyjä.

Tieteellinen tutkimustoiminta on keskittynyt pienten lasten tunne-elämän ja vanhemmuuden kehityksen tutkimukseen. Henkilökuntaa on koulutettu uudentyyppiseen lyhyeen hoitointerventioon trauman kokeneille lapsille ja perheille. Vanhemmille on tarjolla vanhemmuuden taitoja kehittäviä ryhmähoitoja ja lapsille tunne-elämän ja käytöksen hallintaa parantavia ryhmäinterventioita. Vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen hoitoon on kehitetty dialektiseen käyttäytymisterapiaan perustuva hoitomalli.

Lastenpsykiatrian yksiköt Taysissa

Lasten neuropsykiatrian yksikkö

Yksikössä tutkitaan ja hoidetaan lapsia, joiden käytösoireiden taustalla on jokin kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö, kuten autismikirjon häiriö, ADHD tai Touretten syndrooma.

Yksikössä toimii polikliininen työryhmä ja 8-paikkainen päiväosasto.

Polikliininen tutkimusjakso sisältää yleensä lapsen yksilötutkimukset, perhe- ja verkostotapaamisia ja lapsen kehitystä koskevan diagnostisen haastattelun. Tutkimusjakson aikana suunnitellaan tarvittava jatkohoito ja kuntoutus.

Päiväosastojaksolla tutkitaan ja hoidetaan neuropsykiatrisesti oireilevia lapsia, joilla on tarve avotyöskentelyä tiiviimpään tutkimus- ja hoitojaksoon. Osastojaksot kestävät keskimäärin kaksi kuukautta. Osastolla ollessaan lapset käyvät sairaalakoulua.

Lue lisää:

Lasten säätelyhäiriöpsykiatrian yksikkö

Yksikössä tutkittavana ja hoidettavana olevilla lapsilla on eri tavoin ilmeneviä tunteiden, käyttäytymisen, vuorovaikutuksen tai fysiologisen säätelyn häiriöitä tai oireita.

Lapsella voi olla esimerkiksi:

 • ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja muita tunne-elämän häiriöitä
 • käytöshäiriön oireita
 • syömishäiriö
 • vaikeita psykosomaattisia oireita
 • mielialahäiriö
 • psykoottisia oireita
 • vaikeuksia oman toiminnan ohjauksessa tai sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Useimmiten lapsen ja perheet hoidetaan avohoidossa. Lapselle ja perheelle tarjotaan yleensä ensin lyhyt arviointijakso, jonka aikana haastatellaan lasta ja perhettä tai vanhempia yhdessä ja erikseen, kerätään tietoa eri tahoilta ja tarvittaessa tavataan lapsen ja perheen verkostoa.

Arviointijakson jälkeen tutkimus- ja hoitojakson aikana tehdään tarvittavia lisätutkimuksia ja toteutetaan hoitosuunnitelman mukaista hoitoa, johon voi sisältyä lapsen yksilöllisiä terapeuttisia käyntejä, perhekäyntejä/perheterapiaa, kotikäyntejä, päiväkoti- tai koulukäyntejä ja verkostoneuvotteluja Joillekin lapsille voidaan suositella lyhyttä ryhmämuotoista interventiota.

Yksikössä on myös viikko-osasto, jossa toteutetaan suunniteltua, elektiivistä lastenpsykiatrista osastohoitoa. Osastojakso viikko-osastolla (tutkimus- ja hoitojakso) on perusteltua silloin, kun lapsella on pitkäaikaista, vakavaa, toimintakykyä huomattavasti heikentävää psyykkistä oireilua, johon ei ole avohoidon keinoin saatu riittävää muutosta.

Lue lisää:

Lasten traumapsykiatrian yksikkö

Yksikössä toimii polikliininen työryhmä ja koko sairaanhoitopiiriä ja erityisvastuualuetta palveleva lastenpsykiatrian akuuttiosasto.

Lasten traumapsykiatrian yksikön polikliinisessä työryhmässä hoidetaan psyykkisesti traumatisoituneita alle 13-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään. Tutkimusta ja hoitoa vaativa lapsuusiän traumaattinen kokemus voi olla esimerkiksi pahoinpitely tai muu väkivalta- tai hyväksikäyttökokemus, laiminlyönti tai muu kaltoinkohtelu tai sodan aiheuttama psyykkinen trauma.

Polikliininen arviointi sisältää yleensä lapsen diagnostiset yksilötutkimukset, perhearviointikäyntejä ja verkostoyhteistyötä. Arviointijakson aikana suunnitellaan tarvittava jatkohoito ja kuntoutus. Polikliininen hoito voi sisältää lapsen tukikäyntejä, traumaterapeuttista yksilöhoitoa tai muun yksilöterapian järjestelyä yksikön ulkopuolella, perhetyöskentelyä, verkostoyhteistyötä ja traumatisoituneiden vanhempien ryhmähoidon.

Lastenpsykiatrian akuuttiosastolla tutkitaan ja hoidetaan alle kolmetoistavuotiaita lapsia, jotka tarvitsevat kokovuorokautista hoitoa päivystyksellisistä ja kiireellisistä syistä. Akuuttiosastohoito toteutetaan tiiviissä yhteistyössä lapsen, huoltajien, perheen, mahdollisen sijaishuoltopaikan, hoitavan tahon ja muun verkoston kanssa.

Akuuttijakson tavoitteena on lapsen vakavan psyykkisen oireilun rauhoittaminen ja turvallisuuden lisääminen. Yhdessä lapsen, huoltajien ja yhteistyötahojen kanssa etsitään keinoja lapsen akuutin tilanteen vakauttamiseksi. Hoidon aikana suunnitellaan lapsen ja perheen tarpeenmukainen jatkohoito ja tuki yhteistyössä perheen ja verkoston kanssa.

Lue lisää:

Perhe- ja pikkulapsipsykiatrian yksikkö

Yksikössä tutkitaan ja hoidetaan alle kouluikäisiä lapsia, joilla on kehityksen, käyttäytymisen tai tunne-elämän vaikeuksia, sekä perheitä, joilla on vaikeita ongelmia vuorovaikutuksessa.

Yksikössä toimii kaksi polikliinistä työryhmää; pikkulapsipsykiatrian ja leikki-ikäisten lasten työryhmä sekä päiväosastona toimiva perheosasto.

Polikliininen tutkimusjakso sisältää yleensä lapsen yksilötutkimukset, perhetutkimukset, vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen havainnoinnin, päiväkotihavainnointikäynnin sekä yhteistyötä perheen asioissa työskentelevien muiden työntekijöiden kanssa. Tutkimusjakson aikana lapselle suunnitellaan tarvittava jatkohoito ja kuntoutus. Tarvittaessa lapsen hoitoa voidaan jatkaa myös Perhe- ja pikkulapsipsykiatrian yksikössä avohoitona. Hoidollinen työskentely voi toteutua joko polikliinisina käynteinä tai kotikäynteinä.

Perheosastolla hoidetaan lapsia ja perheitä, joilla on tarve avotyöskentelyä tiiviimpään hoitojaksoon pienen lapsen vaikeiden käyttäytymisen ongelmien, vanhemmuuden haasteiden ja/tai perheensisäisten vuorovaikutuksen ongelmien vuoksi. Osastojaksot kestävät 1–3 viikkoa. Perheosastojakson aikana koko perhe on osastolla arkipäivisin.

Lue lisää:

Lastenpsykiatrian asiantuntijapalveluiden yksikkö

Lastenpsykiatrian asiantuntijapalvelujen yksikköön kuuluvat konsultaatiotyöryhmä, akuuttityöryhmä, psykoterapiatyöryhmä ja Sastamalan aluepoliklinikka. Yksikössä toimii myös kuntoutusohjaaja.

Konsultaatiotyöryhmä tarjoaa konsultaatiota lapsiperheiden kanssa toimiville ammattilaisille Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Konsultaatiotoiminnan tavoitteena on tuoda lastenpsykiatrista erityisosaamista yksittäisten työntekijöiden, työryhmien ja lapsiperheiden arjen tukiverkostojen käyttöön siinä vaiheessa kun ei vielä tarvita muita erikoissairaanhoidon palveluja.

Akuuttityöryhmä arvioi kiireellisellä lähetteellä tulevien lasten tilanteen. Näillä lapsilla on yleensä vakavia mielenterveyshäiriön oireita, kuten itsetuhoista käytöstä tai psykoottisia oireita. Arvioinnin perusteella lapsen jatkohoito ja tutkimukset tapahtuvat tarvittaessa lastenpsykiatrian klinikan muussa yksikössä tai perustasolla.

Lasten psykoterapiatyöryhmä organisoi yhteistyössä kuntien kanssa lasten ja lapsiperheiden psykoterapiapalveluita, ja seuraa niiden toteutumista. Psykoterapiatyöryhmä arvioi psykoterapian toteuttamisen edellytyksiä ja soveltuvaa psykoterapiamuotoa, sekä toteuttaa psykoterapioita. Psykoterapiaan ohjaudutaan lastenpsykiatristen tutkimusten jälkeen psykoterapiatyöryhmän konsultaation kautta.

Lastenpsykiatrian Sastamalan aluepoliklinikka tuottaa lastenpsykiatrian ja lasten neuropsykiatrian erikoissairaanhoidon avohoidon palveluita. Aluepoliklinikalla toteutetaan tutkimusta ja hoitoa lapsille, joilla on keskivaikea/vaikea mielenterveyden häiriö tai kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö.

Kuntoutusohjaaja ohjaa, neuvoo ja tukee psyykkisistä häiriöistä ja pulmista kärsiviä lapsia sekä heidän läheisiään monitahoisessa kuntoutuspalvelujärjestelmässä. Kuntoutusohjaaja toimii yksilökohtaisten kuntoutuspalvelujen koordinaattorina sekä yhteyshenkilönä kodin, sairaalan ja muiden kuntoutukseen osallistuvien tahojen välillä.

Lasten oikeuspsykiatrian yksikkö tutkii poliisin virka-apupyynnöllä lapsiin kohdistuneita epäiltyjä seksuaali- ja pahoinpitelyrikoksia.

Lue lisää:

Edellinen sivu

 

Kyllä

Päivitetty  7.2.2020