Lääkkeet ja ikääntyminen

Iäkkäällä potilaalla saattaa olla useita lääkehoitoa vaativia, pitkäkestoisia sairauksia. Iäkkään henkilön lääkehoito voidaan kuitenkin toteuttaa turvallisesti, kun käytetään oikeita lääkkeitä ja sopivaa annosta.

​​​​​

Ikääntyessä lisääntyvä sairauksien määrä lisää lääkehoidon tarvetta. Tämä voi johtaa monilääkitykseen eli polyfarmasiaan, jolla yleensä tarkoitetaan yli 5 lääkkeen samanaikaista käyttöä.

Usean lääkkeen samanaikainen käyttö lisää haittojen vaaraa ja voi altistaa lääkkeiden välisille yhteisvaikutuksille. Tällöin lääkehoidon vaikutukset voivat muuttua, lisääntyä, vähetä tai muuttua luonteeltaan.

Nämä voidaan välttää lääkehoidon hyvällä suunnittelulla, jolloin myös monisairaan henkilön lääkehoito voidaan toteuttaa turvallisesti ja välttää epätarkoituksenmukaiseen monilääkitykseen liittyvät haitat.

Herkkyys lääkkeen vaikutukselle

Elimistön herkkyys lääkkeen vaikutukselle usein lisääntyy ja lääkkeen poistuminen elimistöstä hidastuu iän karttuessa. Ikääntyneiden tarvitsemat lääkeannokset ovatkin usein keski-ikäisillä käytettyjä annoksia pienempiä.

Lääkehoidon vaikutusta seurataan iäkkäällä tavanomaista tarkemmin. Esimerkiksi verenpainelääkkeen vaikutusta on hyvä mitata paitsi istuen myös seistessä, koska paineen lasku voi ylösnoustessa olla odottamattoman voimakas.

Uni- ja rauhoittavien lääkkeiden vaikutus voi iäkkäällä pitkittyä, jolloin kaatumisriski kasvaa. Pitkäaikainen, kuukausia kestävä tulehduskipulääkkeen käyttö altistaa mahan limakalvon vaurioitumiselle. Ellei kipuoiretta voida hoitaa jollain paremmin siedetyllä lääkkeellä, voidaan hoitoon liittää mahan limakalvoa suojaava lääke.

Yleensä lääkkeen aiheuttaman haitan hoitoon toisella lääkkeellä suhtaudutaan kuitenkin pidättyvästi, koska vaarana on lääkemäärän epätarkoituksenmukainen kasvu.

Pitkäkestoinen lääkitys

Pitkäkestoisissa sairauksissa on toisinaan pahenemisvaiheita, jotka edellyttävät lääkehoidon väliaikaista tehostamista ja ehkä sairaalahoitoakin. Tilanteen normalisoiduttua lääkitystä voidaan usein keventää. Hyvä ja toimiva hoitosuhde omaan lääkäriin on tällöin tärkeää, jotta kokonaisnäkemys lääkehoidosta säilyy.

Lääkehoidon tarvetta arvioidaan jokaisen lääkärissäkäynnin yhteydessä, mutta perusteellisempi arvio olisi hyvä tehdä määrävälein, esimerkiksi vuosittain.

Hoitava lääkäri päättää tarvittavista hoidoista, mutta arvio voidaan tehdä moniammatillisesti hoito- ja apteekkihenkilökunnan sekä lääkärin yhteistyönä.

Neuvontaa

Iäkkäille sopivista sekä heillä vältettävistä lääkkeistä on laadittu tietokanta, (Lääke75+), josta niin ammattilaiset, potilaat kuin omaisetkin voivat hakea tietoa.

Tietokanta antaa suosituksia ja ohjaa sellaisten lääkkeiden valintaan, jotka useimmilla potilailla johtavat parhaaseen lopputulokseen.

Lääkehoidon tarpeet ovat yksilöllisiä, joten suosituksesta on toisinaan tarpeen poiketa parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Viime kädessä ratkaisut tekee aina hoitava lääkäri.

Lue lisää:

Lääke 75+ (fimea.fi)​​

Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Päivitetty  5.2.2020