PSHPUtvecklings- och koordinationsansvar för Tays läkemedelsbehandling har en multiprofessionell arbetsgrupp för säker läkemedelsbehandling, enhetens föreståndare och läkemedelsansvariga. 

I Tays reformprogram utvecklas främst i riket genomförandet av säker läkemedelsbehandling för patienten, genom tillgodogörandet av automationer och informationssystem.

Med hjälp av läkemedelsarbetsgruppen väljs de läkemedel som används på sjukhuset, godkänns nya användningstest för nya läkemedel, följs läkemedelsförbrukning- och kostnader upp, och praxis för läkemedelsbehandling och instruktioner med anknytning till dessa följs upp.

Sjukhusapoteket ger sina kunder kvalitativa, säkra och effektiva tjänster inom läkemedelsförsörjningen med hänsyn tagen till de ekonomiska aspekterna. Kunder till sjukhusapoteket är den offentliga sektorns sjukhus, hälsovårdcentraler och ålderdomshem samt vårdinrättningar i Birkaland. Sjukhusapotekets verksamhet och utrymmen övervakas av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. För att försäkra om säkerheten i läkemedelsbehandlingen går sjukhusapoteket regelbundet på avdelningsbesök i verksamhetsenheten.​Uppdaterad  5.2.2021

Kyllä