Produktresuméer och bipacksedel

Produktresuméer och bipacksedel till läkemedel i Finland.

Alla läkemedel som har förs​​äljningstillstånd i Finland har också en godkänd produktresumé och bipacksedel på finska och på svenska.

Läkemedelsinformation om vissa preparat med specialtillstånd finns inte alltid på svenska eller finska, utan kan laddas ner separat, till exempel från Fimeas webbplats.

Uppdaterad  5.2.2021

Kyllä