Produktresuméer och bipacksedel

Produktresuméer och bipacksedel till läkemedel i Finland.

Alla läkemedel som har försäljningstillstånd i Finland har också en godkänd produktresumé och bipacksedel på finska och på svenska.

Läs mera:

Läkemedelsinformation om vissa preparat med specialtillstånd finns inte alltid på svenska eller finska, utan kan laddas ner separat, till exempel från Fimeas webbplats :

Läs mera:

 

Uppdaterad  1.10.2020