Läkemedel och åldrande

Den åldrande patienten kan ha flera långvariga sjukdomar som kräver behandling med läkemedel. Rätt läkemedel i lagom dos tryggar en säker läkemedelsbehandling för den äldre patienten.

Med åldern leder det ökade antalet sjukdomar till ett större behov av läkemedel. Det här kan leda till att flera läkemedel används samtidigt. Då en patient har över 5 läkemedel i bruk på en och samma gång talar man om polyfarmaci.

Samtidig användning av flera läkemedel ökar risken för negativa biverkningar och läkemedelsinteraktioner. I sådana fall kan läkemedelsbehandlingens effekter ändra, öka, minska eller ändra karaktär.

En väluttänkt medicineringsplan tryggar en säker behandling även av en multisjuk person. På så vis undviks onödig medicinering och sidoeffekter.

Kroppens känslighet för läkemedel

Kroppens känslighet för effekterna av läkemedel ökar ofta med åldern då läkemedel avlägsnas långsammare ur kroppen när man blir äldre. Äldre klarar sig ofta med en lägre läkemedelsdos än medelålders personer.

Medicineringens effekter följs upp i högre grad när det gäller äldre personer. Det är till exempel bra att mäta verkningarna av blodtryckssänkande läkemedel förutom sittandes även ståendes då blodtrycket kan plötsligt sjunka kraftigt när man reser sig upp.

Effekterna av sömnmedel och lugnande läkemedel kan förlängas hos äldre personer och då ökar fallrisken. En varaktig, flera månader lång användning av smärtstillande antiinflammatoriska läkemedel kan irritera och skada slemhinnan i magen. Om smärtsymptomen inte kan lindras med ett annat läkemedel som man tål bättre så kan läkemedel som skyddar magslemhinnan inkluderas i behandlingen.

I allmänhet ställer man sig ändå avhållande till att vårda biverkningar av ett läkemedel med ett annat då för faran blir en onödig ökning av läkemedel.

Långvarig medicinering

Vid långvariga sjukdomar förekommer ibland skeden då sjukdomen förvärras, vilket kan kräva en tillfällig intensifiering av läkemedelsbehandlingen och eventuellt även sjukhusvård. När situationen normaliserats kan medicineringen ofta minskas. En god och fungerande vårdrelation med den egna läkaren är då viktig för att en helhetsbild av läkemedelsbehandlingen ska bibehållas.

Behovet av läkemedel bedöms i samband med varje läkarbesök. En grundligare bedömning bör göras med jämna mellanrum, till exempel årligen.

Den behandlande läkaren beslutar om behövd vård, men bedömningen kan göras i interprofessionellt samarbete mellan vård- och apotekspersonal och läkare.

Rådgivning

Medicin75+ är en databas som innehåller information om lämpliga och olämpliga läkemedel för äldre. Databasen vänder sig till både hälsovårdspersonal, patienter och anhöriga.

Medicin75+ ger rekommendationer och föreslår läkemedel som leder till det bästa slutresultatet för de flesta patienter.

Eftersom behovet av läkemedelsbehandling är individuellt så kan det emellanåt vara nödvändigt att frångå rekommendationen för att uppnå det bästa slutresultatet. I sista hand är det alltid den behandlande läkaren som avgör medicineringen.

Läs mera:

Föregående sidaNästa sida

Uppdaterad  5.2.2021

Kyllä