Avvänjning av sömn- och lugnande läkemedel

Det förekommer situationer där sömn- och lugnande läkemedel har använts i månader, år eller t.o.m. årtionden, fast syftet var att använda dem kortvarigt. Medicineringen har möjligen påbörjats mot till exempel tillfälliga insomningsbesvär eller tillfällig mot ångest i svåra livssituationer. Nedan beskrivs hur du själv kan minska eller sluta användningen av dessa läkemedelspreparat på ett kontrollerat sätt. Om du har diagnostiserats lida av en psykisk sjukdom eller epilepsi och tänker avsluta en medicinering, bör den vårdande läkaren konsulteras

Läkemedlens användning kan vara tillfällig, i form av en kur eller varaktigt. De läkemedel som används tillfälligt kan även benämnas som läkemedel som tas vid behov och dessa åtskiljes i läkemedelsförteckningar från de läkemedel som används varaktigt. Anti-inflammatoriska läkemedel som avses för smärtlindring och febernedsättning är exempel på tillfälligt använda läkemedel.

Exempel på läkemedel som tas som en kur är antibiotiska preparat. Kuren har en början och ett slut, och är inte meningen att tas vid andra tillfällen.

Varaktigt använda läkemedel avses för bruk vid kroniska sjukdomstillstånd. Exempel på dessa är förhöjt blodtryck, diabetes, epilepsi, nedsatt sköldkörtelfunktion eller reumatiska sjukdomar varvid medicineringen är varaktig eller långvarig. I en del sjukdomstillstånd, exempelvis vid astma, används både läkemedel som är varaktiga, och håller tillståndet stabilt, samt läkemedel som tas vid behov.

Att avsluta medicinering

Kroniska sjukdomars medicinering bör ej avslutas utan att konsultera den behandlande läkaren. Det förekommer situationer där medicineringen har blivit varaktig, trots att det ursprungligen inte var avsett. I dessa situationer är det möjligt att konsultera en annan läkare än den som har skrivit det ursprungliga receptet.

Det förekommer situationer där sömn- och lugnande läkemedel har använts i månader, år eller t.o.m. årtionden, fast syftet var att använda dem kortvarigt. Medicineringen har möjligen påbörjats mot till exempel tillfälliga insomningsbesvär eller tillfällig mot ångest i svåra livssituationer. Nedan beskrivs hur du själv kan minska eller sluta användningen av dessa läkemedelspreparat på ett kontrollerat sätt. Om du har diagnostiserats lida av en psykisk sjukdom eller epilepsi och tänker avsluta en medicinering, bör den vårdande läkaren konsulteras.

Följande biverkningar kan uppkomma vid avväjningen

 • ångest- och depressionssymptom
 • ökning av irritabilitet och känslighet för både ljud och ljus
 • hjärtklappning och tillfälligt ökad puls
 • sömnsvårigheter; insomningssvårigheter och mardrömmar
 • förvirring speciellt bland äldre patienter

Bentsodiatsepiner som lugnande läkemedel

Bentsodiatsepiner används för lindring av ångest, som lugnande eller som medicinering för sömnsvårigheter. Ett långvarigt bruk minskar läkemedelseffekten och kan leda till en ökad dosering och risk för biverkningar såsom nedsatt kognitiv funktion, trötthet/förvirring som tillsammans ökar olycksfallsrisken. En förminskning av dagsdosen eller en avvänjning kan påbörjas på egen hand, men efter en långvarig medicinering bör doseringen avta långsamt.

Bentsodiatsepiner är till exempel:

 • alprazolam (Xanor, Alprox, Alprazolam)
 • diazepam (Diapam, Medipam, Stesolid)
 • klonazepam (Rivatril)
 • lorazepam (Temesta)
 • oxazepam (Opamox, Oxamin)
 • temazepam (Tenox)

Bentsodiatsepin-liknande, kortverkande preparat som används för insomning:

 • zopiklon (Imovane, Zopinox)
 • zolpidem (Somnor, Stilnoct)

Bentsodiatsepiner som sömnläkemedel

Om medicinering har varit regelbunden i upp till flera år eller om doseringen har varit hög:

 • Avvänjning av flera läkemedel samtidigt undanbedes utan konsultering och stöd av den vårdande läkaren. Avvänjningen bör ske under en längre tidsperiod på flera månader och doseringen minskas långsamt för att undvika biverkningar.
 • Minska doseringen först med 25 % under 1-3 veckor.
 • Minska doseringen med ytterligare 25 % av den kvarstående dosen i ett par veckor (2-3 veckor), men högst i en månad.
 • Minska doseringen med 10-25% av den kvarstående läkemedelsmängden med 1-3 veckors mellanrum.
 • Att avsluta medicineringen helt kan vara svårt, men även minskad dosering befrämjar både ditt fysiska och psykiska välmående.
 • Ett par månader efter att en långvarig sömnmedicinering har avslutats förväntas hjärnan att ”återhämtat sig” som i sin tur förbättrar insomning, sömnkvalitet och minskar dagtröttheten som bidrar till en ökad livskvalitet jämfört med tillståndet under medicineringen.

Om medicineringen har varat i veckor eller högst några månader och doseringen är låg:

 • Små doseringen av sömn eller lugnande läkemedel kan slutas omedelbart.
 • Eller den ursprungliga dosen kan halveras för 1-3 veckor.
 • Medicineringen kan även minskas ett par kvällar i veckan (t.ex. fredag och måndag) under 1-2 veckor och minskas ytterligare med två dagar i veckan (dosering sker då högst tre kvällar i veckan) i 1-2 veckor och därefter helt.

Avvänjning medicinering vid långvarigt bruk

Efter en långvarig medicinering bör doseringen avta långsamt. En del biverkningar uppstår tillfälligt redan vid en minskning av den dagliga dosen, men detta betyder inte att de ursprungliga symptomen för medicineringen återvänder eller kvarstår efter avvänjningen. Biverkningarna dämpas när avvänjningen sker i en långsam takt.

Avvänjning när medicinering vid långvarigt bruk (månader eller t.o.m. flera år) eller vid hög dosering:

 • Avvänjning av flera läkemedel samtidigt undanbedes utan konsultering och stöd av den vårdande läkaren. Avvänjningen bör ske under en längre tidsperiod på flera månader och doseringen minskas långsamt för att undvika biverkningar.
 • Om du har tagit medicin ved behov, börja först utnyttja den regelbundet.
 • Minska doseringen först med 25 % i 1-2 veckor.
 • Minska därefter dosen så att den motsvarar 50 % av den ursprungliga medicineringens dos i ytterligare 1-2 veckor, men högst i en månad.
 • Minska doseringen med 10-25% av den kvarstående läkemedelsmängden med 1-2 veckors mellanrum.
 • Vid förekommande abstinensbesvär, återgå till den föregående doseringsnivån och minska avvänjningstakten. Avvänjning kan ta mer tid än väntat och kan kräva en mer långsam nedtrappning av dosen, det går att tillägga 1-2 veckor i varje steg.
 • Att avsluta medicineringen helt kan vara svårt, men det befrämjar både ditt fysiska och psykiska välmående.

Avväjning medicinering vid kortvarig medicinering

Om medicinering har pågått veckor eller högst några månader och doseringen har varit låg:

 • Minska doseringen först med 25 % i 1-2 veckor.
 • Minska därefter dosen så att den motsvarar 50 % av den ursprungliga medicineringens dos i ytterligare 1-2 veckor, men högst i en månad.
 • Minska doseringen med 10-25% av den kvarstående läkemedelsmängden med 1-2 veckors mellanrum.
 • Att avsluta medicineringen helt kan vara svårt, men även minskad dosering befrämjar både ditt fysiska och psykiska välmående.

Andra sömnläkemedel

Sömnstörningar kan även behandlas med hjälp av lugnande psykofarmaka eller anti-histaminer. Avvänjning av dessa preparat kan medföra tillfälligt en försämring av sömnlöshet. Om du lider av en psykisk eller en annan sjukdom associerat med medicinering med psykofarmaka, bör den vårdande läkaren konsulteras angående avvänjning av dessa.

Antidepressiva läkemedel med sömnbefrämjande egenskaper:

 • doxepin
 • amitriptylin
 • mirtazapin
 • trazodon

Antihistaminer med sömnbefrämjande egenskaper:

 • doxylamin
 • hydroxizin

Uppdaterad  5.2.2021

Kyllä