Information om konsultationstjänster

Den kliniska farmakologins konsultationer

Kliniska farmakologins konsultationstjänster är avsedda för hälsovårdspersonal.

Frågorna kan gälla antingen enskilda patienter och deras medicinering relaterat till exempelvis interaktioner, biverkningar eller val av läkemedel. Frågorna kan också anknyta till en större helhet såsom jämförelse av olika läkemedelssubstanser inom en läkemedelsgrupp gällande deras biverkningar.

Konsultationstjänster erbjuds inte direkt till patienter, enheterna har ingen mottagningsverksamhet. Konsultationstjänsten är tills vidare avgiftsfri.

HUS-området

Konsultationstjänsten fungerar per telefon vardagar kl. 8-16. Den som svarar i telefonen kan be att frågan skickas per e-post till en adress som meddelas separat. Svaret försöker man lämna skriftligen per e-post till den som ställt frågan. Tjänstens telefonnummer är 050 427 9297.

VSSHP

Frågorna lämnas på en webblankett. Svaret lämnas skriftligen per e-post till den som ställt frågan.

Övriga Finland

Frågan kan riktas antingen till HUS:s eller VSSHP:s konsultationstjänst.

Konsultationsbegäran

Ifall det gäller ett patientfall, behöver vi bakgrundsuppgifter om patienten och patientens medicinering för att kunna ge ett heltäckande svar. Var beredd på att uppge åtminstone följande uppgifter:

Patientens ålder och kön.

Eventuella andra sjukdomar.

Patientens alla läkemedel och deras doseringar, även fastän frågan bara skulle gälla en eller två läkemedel.

Inom vilken tid konsultationssvaret önskas.

Andra farmakologiska konsultationer

Teratologiska informationstjänsten

Teratologiska informationstjänsten ger råd om läkemedel och andra yttre exponeringar som kan inverka skadligt på fertilitet och fostrets utveckling samt ger råd om frågor gällande medicinering under amning över hela landet.

Hälsovårdspersonal i hela Finland kan kontakta teratologiska informationstjänsten, men tjänsten svarar även på frågor från par som planerar graviditet eller de som redan är gravida, apotek, myndigheter och massmedia. Risker förknippade med exponeringar som sker på arbetet hör i första hand till den egna arbetshälsovården.

Öppet vardagar, telefontjänst och chat, kolla eksakta tider på nätsidan.

Tfn 09 4717 6500 (lokalsamtalsavgift)

Giftinformationscentralen

Giftinformationscentralen besvarar frågor gällande vård av akuta förgiftningar samt svarar på förfrågningar i förebyggande syfte för hela landet. Centralen betjänar både hälsovårdspersonal och allmänheten. Dessutom fungerar centralen som informationskälla för myndigheter och media. På centralen vårdas inte patienter och inga giftanalyser utförs.

Giftinformationscentralen kan inte ge allmän läkemedels- eller livsmedelsrådgivning kring behandling av sjukdomar, allergier eller förgiftningar hos djur.

Öppet 24 timmar om dygnet

Tfn 0800 147 111

Yliopiston Apteekis Läkemedelsrådgivning och kundtjänst/Hälsovårdspersonalens konsultationslinje (på finska)

Farmaceuter utbildade i informationssökning söker tilläggsinformation åt vårdpersonal.

Vilken sorts hjälp kan man få?

 • Tilläggsinformation om läkemedel och deras sammansättningar, egenvårdspreparat, naturprodukter.
 • Information om YA:s egna fabrikat.
 • Tillgång (t.ex. grossistens bedömning av längden på tillgångsavbrott; produktens tillgång från YA:s verksamhetsställe), pris och FPA-ersättningsstatus, lagstiftning, andra anvisningar/tillvägagångssätt.
 • Information om nya preparat som kommer ut på marknaden, preparat med specialtillstånd eller utländska preparat: bl.a. sammansättning, biverkningar, interaktioner och uppgifter om preparatsammanställning, motsvarighet med preparat som finns på marknaden i Finland.
 • Avvikande användningsskäl, doseringar
 • Tablettidentifiering
 • eRecept.

Öppet kl. 7-24

Tfn 0300-20202 (0,2 euro/min + lsa/msa)

Sjukhusapotekensläkemedelsinformationstjänst

Sjukhusapoteken svarar på hälsovårdspersonalens fråg​or om läkemedel och medicinering, till exempel om

 • läkemedlets/hjälpmedlets lämplighet för patienten (allergier mm.)
 • i.v.-läkemedlens förenlighet
 • specialsituationer för att iordningsställa läkemedel i bruksfärdigt skick
 • läkemedel via magsond
 • biverkningar, interaktioner, ovanliga sätt att ge
 • läkemedel med specialtillstånd (tillgång, produktinformation, användning)
 • läkemedlets hållbarhet i olika användningssituationer
 • igenkänning av utländska och inhemska läkemedel

Kontakta ditt eget sjukhusapotek eller läkemedelscentral, där provisor, läkemedelsinformationsprovisor eller farmaceut svarar på din fråga. Tjänsten är avgiftsfri.

Uppdaterad  2.2.2021

Kyllä