Lääkkeiden hävittäminen

Lääkejätteitä ovat sellaiset lääkeaineet ja -valmisteet, jotka ovat vanhentuneet tai vahingoittuneet.

Myös lääkepulloihin, -pusseihin, -ampulleihin ja ruiskuihin tai muihin lääkepakkauksiin jäljelle jäänyt käyttämätön lääkemäärä on lääkejätettä.

Lääkejätteitä eivät ole ravintolisiksi tai elintarvikkeiksi luokitellut valmisteet, kuten kliiniset ravintovalmisteet. Nämä nestemäiset valmisteet voidaan kaataa viemäriin ja tyhjät pakkaukset hävitetään sekajätteenä. Myöskään tyhjät lääkepullot, -pussit ja -ampullit tai ruiskut, letkut ja muut tyhjät lääkepakkaukset eivät ole lääkejätettä. Pakkaus on tyhjä, kun siitä on otettu ulos se lääkemäärä, joka siitä helposti ulos saadaan; pakkausta ei ole tarpeen huuhdella tyhjäksi.

Lääkejätteet on pidettävä erillään muista jätteistä, niitä ei saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin tai aineisiin. Lääkejätettä ei saa kaataa viemäriin. Lääkejätteet palautetaan apteekkiin, josta ne lähetetään vaarallisen jätteen käsittelylaitokselle.

Lääkejätteisiin luettavia tuoteryhmiä ovat:

Haitarin otsikkotaso3
Kiinteät lääkejätteet

Kiinteitä lääkejätteitä ovat esimerkiksi:

  • tabletit ja kapselit
  • voiteet ja geelit
  • lääkelaastarit (käytetyt laastarit hävitetään taitettuna kahtia liimapuoli sisäänpäin)
  • aerosolit ja inhalaatiot (paitsi bromia sisältävät ks. kohta 4)

Kiinteät lääkevalmisteet kerätään esimerkiksi pussiin ja viedään apteekkiin hävitettäväksi. Tabletteja, kapseleita yms. ei tarvitse purkaa alkuperäisistä pakkauksistaan.

Nestemäiset lääkejätteet

Nestemäisiä lääkejätteitä ovat esimerkiksi

  • oraaliliuokset (= suun kautta otettavat nestemäiset lääkkeet)
  • injektiot (= pistettävät valmisteet)
  • silmä-, korva- ja nenätipat ja -sumutteet
  • käyttämättömät esitäytetyt ruiskut ja kynät (esim. insuliinit)

Nestemäiset lääkevalmisteet pak​ataan alkuperäisissä pakkauksissaan vuotamattomasti esimerkiksi pussiin ja viedään apteekkiin hävitettäväksi.

Tartuntavaaralliset jätteet

Rokotteet, käytetyt neulat ja ruiskut ovat tartuntavaarallista jätettä. Nämä pakataan suljettuun astiaan, esimerkiksi muovipulloon tai -purkkiin, ja viedään apteekkiin hävitettäväksi. Tartuntavaarallisen jätteen joukkoon ei saa pakata mitään muita jätteitä, eikä tartuntavaarallista jätettä saa pakata muun jätteen joukkoon.

Jodi- ja bromipitoinen jäte

Jodipitoiset lääkkeet pakataan omaan pussiin, johon merkitään ”Jodi”. Bromipitoiset lääkkeet pakataan omaan pussiin, johon merkitään ”Bromi”. Nämä viedään apteekkiin hävitettäväksi. Kerro apteekin henkilökunnalle, että lääkejäte sisältää jodia tai bromia! Tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi Betadine®, Jodix®, Atrovent®, Bisolvon®, Medipekt®, Mucovin®.

Lääkelaastarit

Käytetyssä lääkelaastarissa on vielä jäljellä lääkeainetta, minkä vuoksi laastarit on tärkeää hävittää oikein. Laastaria iholta poistettaessa on varottava liimapinnan turhaa koskettamista. Käytetty laastari taitetaan kahtia liimapinnat vastakkain, jolloin se ei enää tartu vahingossa toiseen henkilöön, eikä sitä voida enää tarkoituksellisesti väärinkäyttää. Taitettu laastari laitetaan takaisin alkuperäiseen tai uuden laastarin suojapussiin. Suojapusseihin näin pakatut laastarit säilytetään sivullisten ja lasten ulottumattomissa, kunnes ne toimitetaan apteekkiin hävitettäväksi. Lääkelaastareita ei pidä hävittää kotitalousjätteen mukana, eikä niitä saa vetää wc-pönttöön.

 

Kyllä

Päivitetty  13.10.2021