Ajankohtainen

Kolesterolilääkityksestä on hyötyä myös yli 75-vuotiaille

Julkaistu 1.3.2019 11.00

Kolesterolilääkkeinä käytettyjen statiinien hyötyjä on tutkittu runsaasti, mutta erityisesti iäkkäitä koskeva tieto on ollut vähäisempää.

​​​​​Arvostetussa Lancet-lehdessä helmikuussa julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin statiinien tehoa myös iäkkäillä potilailla 28:n aiemman tutkimuksen aineiston pohjalta (niin sanottu meta-analyysi).

 

Tutkimus kattoi noin 14 500 yli 75-vuotiasta potilasta, joilla haitallisen LDL-kolesterolin pitoisuudet olivat koholla. Heistä hieman yli puolella oli todettu aiemmin sydän- ja verisuonisairaus, kuten sairastettu sydäninfarkti tai lievempi sepelvaltimotauti.

 

Verrattaessa näitä yli 75-vuotiaita potilaita nuorempiin todettiin statiinien tehon olevan hieman vähäisempi sepelvaltimotaudista aiheutuvien ongelmien ehkäisyssä, mutta se oli silti selvästi havaittavissa. Statiinihoidosta hyötyivät erityisesti sellaiset iäkkäät sydän- tai verisuonisairautta sairastavat potilaat, joilla ei ollut todettu sydämen vajaatoimintaa tai dialyysihoitoa vaativaa munuaissairautta. Statiinien vakavien haittavaikutusten esiintyvyydessä ei ollut oleellisia eroja eri ikäryhmien välillä, mutta tarkempien tietojen saamiseksi asiaa selvitetään edelleen useassa kesken olevassa tutkimuksessa.

 

Koska sydän- ja verisuonisairauksien kehittymisen katsotaan olevan aikaa vievä prosessi, ovat tutkimuksen tulokset johdonmukaisia. Yli 75-vuotiailla verisuonten haitalliset muutokset ovat todennäköisemmin pidemmälle edenneitä kuin nuoremmissa ikäryhmissä, eivätkä siten statiinihoitoon ja LDL-kolesterolin laskuun liittyvät edulliset vaikutukset ehdi näkymään yhtä selvästi. Silti myös iäkkäiden kohonnutta LDL-kolesterolia kannattaa hoitaa.