Socialarbete förknippat med hörseln

Lösningar som är förknippade med social omvårdnad och försörjning är alltid individuella och de görs tillsammans med en multidisciplinär arbetsgrupp inom hörselrehabilitering.

Hjälp som ges av socialarbetare

En socialarbetare hjälper barn- och vuxenpatienter och deras anhöriga i frågor som rör socialskyddet.

I Hälsobyns Rehabiliteringshus finns allmän information om den hjälp som socialarbetarna ger.

Rättigheter förknippade med socialskyddet vid hörselrehabilitering

En hörselnedsättning eller ett annat problem med hörseln kan baserat på individuellt övervägande påverka till exempel pensionslösningar. Dessutom kan problem med hörseln medföra rätt till bland annat

  • FPA:s handikappbidrag för barn under 16 år
  • FPA:s krävande medicinska rehabilitering (till exempel talterapi)
  • FPA:s specialvårdspenning
  • FPA:s rehabiliteringspenning för unga
  • yrkesinriktad rehabilitering som betalas av FPA eller ett pensionsförsäkringsbolag
  • FPA:s vårdbidrag för personer som fyllt 16 år eller pensionstagare
  • FPA:s sjukdagpenning eller partiella sjukdagpenning

Uppdaterad  27.9.2022

Kyllä