Vårdvägen för hörselrehabiliteringshandledning

Patienten får hörselrehabiliteringshandledning om han eller hon har en kundrelation till hörcentralen eller en hörselstation eller en remiss till hörselrehabilitering.

Patienten eller patientens anhöriga, personalen inom social- och hälsovården eller övriga myndigheter kan kontakta rehabiliteringshandledaren. Hörselrehabiliteringshandledningen är en process med pauser och den startas vid behov på nytt när livssituationen förändras.

Vanligtvis sker rehabiliteringshandledningen i patientens egen närmiljö, men ibland kan rehabiliteringshandledaren vid behov träffa patienten på hörcentralen eller hörselstationen. En kartläggning av situationen, en rehabiliteringsplan och eventuella försök med och installationer av hjälpmedel görs separat hemma och i patientens övriga vardagsmiljö, till exempel på daghemmet, i skolan eller på arbetsplatsen. Hörseltillgängligheten i patientens närmiljö kan påverkas på flera olika sätt.

Behovet av tjänster och förmåner kartläggs tillsammans med patienterna och de anhöriga. Patienten kan behöva hjälp med att ansöka om tjänster (till exempel sociala förmåner, ändringsarbeten i hemmet, tolktjänster). Vid behov hänvisas patienten och de anhöriga till anpassningsträning, ytterligare undersökningar eller övriga tjänster.

Hos barn och unga koncentreras rehabiliteringshandledningen särskilt till början av rehabiliteringen och de olika brytningspunkterna längs skolstigen. Behovet av rehabiliteringshandledning kan öka när man går in i arbetslivet. Dessutom kan man behöva mer rehabiliteringshandledning när hörseln eller arbetsläget förändras. När patienten blir äldre betonas stödet för en trygg livsmiljö och social växelverkan. I alla skeden av livscykeln är målet att patienten ska ha ett meningsfullt liv trots begränsningarna.

Uppdaterad  15.9.2022

Kyllä