Kuulokäyrä

Yleisin kuulontutkimus on äänesaudiometria, jonka tuloksena saadaan korvakohtainen kuulokäyrä.

Äänesaudiometria tehdään kansainvälisten standardien määrittelemien kalibroitujen kuulokkeiden avulla riittävän hiljaisessa tutkimustilassa. Kansainvälisten standardien mukaisesti tehty äänesaudiometria on vertailukelpoinen eri maiden välillä.

Haitarin otsikkotaso2
Mitä kuulokäyrä kuvastaa?

Kuulokäyrä eli äänesaudiogrammi kuvaa kykyä havaita hiljaisia, äänenkorkeudeltaan erilaisia ääniä. Äänesaudiogrammi ilmaistaan kuulokynnystasona (yksikkö dB HL), missä nollataso (0 dB HL) vastaa normaalikuuloisten nuorten aikuisten keskimääräistä kuuloa. Nollataso ei siis tarkoita äänetöntä vaan erittäin hiljaista ääntä, jonka normaalikuuloinen juuri ja juuri kuulee. Mitä suurempi kuulokäyrän dB HL -arvo on, sitä heikommin tutkittava kuulee kyseisen äänen.

Äänesaudiometriassa kuuloa mitataan 125-8 000 Hz välisellä taajuusalueella. Kuuloa luokitellaan laskemalla keskiarvo paremmin kuulevan korvan neljän keskeisen taajuuden (500, 1 000, 2 000 ja 4 000 Hz) kuulokynnystasoista. Esimerkiksi keskiarvo 30 dB HL tarkoittaisi, että kyseessä on lievä kuulovika.

Kuulosvian vaikeusasteParemman kuulevan korvan kuulokynnyskeskiarvo
Lievä20-40 dB HL
Keskivaikea40-70 dB HL
Vaikea70-95 dB HL
Erittäin vaikeaYli 95 dB HL
Taulukko: Kuulovian luokittelu paremmin kuulevan korvan neljän taajuuden (500, 1000, 2000 ja 4000 Hz) kuulokynnyskeskiarvon perusteella. Normaali kuulo on parempi kuin 20 dB HL.
Kuvassa on audiogrammi-taulukko. Kuvan yläosassa on vierekkäin taajuudet 125:stä 8000:een hertsiin. Kuvan vasemmassa reunassa on allekkain kuulokynnystaso. Se alkaa ylhäältä miinus 10:stä ja laskee 120:een desibeliin. Taajuuksien ja kuulokynnystasojen mukaan kuvassa on kaksi kuulokäyrää, joista toinen on punainen ja toinen on sininen. Punainen käyrä muodostuu palloista, jotka on yhdistetty viivoilla. Sininen käyrä muodostuu rukseista, jotka on yhdistetty viivoilla. Punainen käyrä on melko suora audiogrammi-taulukon yläosassa. Sininen käyrä laskee selvästi audiogrammi-taulukon alempaan osaan.

Vasemman korvan kuulokäyrä esitetään sinisillä ja oikean korvan punaisilla tunnusmerkeillä.

Äänesaudiometrian suorittamien

Äänesaudiometrinen tutkimus edellyttää, että tutkittava voi antaa luotettavan reaktion esitettyyn ääneen esimerkiksi vastauspainiketta painamalla. Yhtä taajuutta sisältävien äänesten lisäksi tutkimuksessa voidaan käyttää taajuusalueeltaan rajattua kohinaa tai taajuudeltaan hieman vaihtelevaa ääntä.

Jos kuuloketutkimus ei ole mahdollinen esimerkiksi tutkittavan nuoren iän vuoksi, tutkimus voidaan tehdä akustiikaltaan hallitussa tilassa kalibroidun kaiutinjärjestelmän avulla. Jos tutkittava on lapsi, reaktio ääneen tulkitaan pään käännöstä äänilähteeseen, tai lapsi voidaan ehdollistaa reagoimaan esitettyihin ääniin leikin avulla. Kun tutkittava varttuu, äänesaudiometrian luotettavuus paranee.

Äänesaudiogrammin hyödyntäminen ja tulkinta

Tutkimuksen tuloksena saatu äänesaudiogrammi muodostaa pohjan kuulovikojen lääketieteellistä diagnostiikkaa ja hoito- ja kuntoutustoimenpiteiden suunnittelua varten. Vaikka äänesaudiogrammi kertoo korvakohtaisesta kyvystä aistia äänenkorkeudeltaan erilaisia hiljaisia ääniä, se muodostaa kuitenkin verrattain abstraktin kuvan kuulosta. Tutkimus ei anna tarkkaa kuvaa kuulon toimintakyvystä puheenvaraisessa kommunikaatiossa, mistä johtuen kuulovikojen tutkimuksissa selvitetään usein myös kuulonvaraista kykyä tunnistaa puhetta.

 

Kyllä

Päivitetty  23.5.2021