Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät pysty käyttämään julkisia liikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kunta voi myöntää kuljetuspalveluja joko vammaispalvelulain perusteella tai harkinnanvaraisena kuljetuspalveluna henkilöille, jotka eivät voi käyttää julkisia liikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Vammaiselle henkilölle voidaan myös tarvittaessa myöntää vammaisen pysäköintilupa.

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Kuljetuspalvelut ja siihen liittyvät saattajapalvelut kuuluvat vammaispalvelulaissa kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin ja ovat tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille. Näihin palveluihin on oikeus, mikäli vamman tai sairauden edellyttämä tarve on todettavissa. Yleensä kuljetuspalvelut ovat taksilla tai invataksilla tehtäviä matkoja.

Kunnan on järjestettävä kuljetuspalveluja saattajapalveluineen:

  • työhön ja opiskeluun liittyviin matkoihin
  • vähintään 18 yhdensuuntaista asiointi- ja vapaa-ajan matkoihin kuukaudessa

Kuljetuspalveluita myönnetään yleensä henkilön asuinkunnan alueella tapahtuviin tai lähikuntiin ulottuviin matkoihin. Useimmiten kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuus on sama kuin julkisen liikenteen taksa kunnassa. Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua haetaan kunnan sosiaalitoimiston kautta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus. Lääkärintodistuksessa tulee ilmetä vammaisuus suhteessa haettavaan etuuteen.

Myös muiden tahojen, esimerkiksi kuntouttavien terapeuttien tai kuntoutusohjaajan suositukset voidaan liittää hakemukseen. Vammaispalvelulain mukaisten etuisuuksien ja palveluiden myöntämiseen ei vaikuta henkilön tulot tai omaisuus.

Harkinnanvarainen kuljetuspalvelu

Tämä kuljetuspalvelu on harkinnanvaraisesti myönnettävä kotihoidon tukipalvelu. Se on suunnattu huonokuntoisille ja ikääntyneille henkilöille.

Kuljetuspalvelu kohdistetaan erityisesti sellaisille henkilöille, jotka eivät ole oikeutettuja vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun, mutta joille kuljetuspalvelujen järjestäminen on välttämätöntä kotona selviytymisen kannalta.

Harkinnanvaraisen kuljetuspalvelun myöntämiseen vaikuttavat hakijan sekä mahdollisen puolison tulot. Kuljetuspalvelua haetaan kunnan kotihoidon kautta.

Vammaisen pysäköintilupa

Vammaisen pysäköintilupa voidaan myöntää joko vammaiselle henkilölle tai vaikeasti vammaisen henkilön kuljetusta varten. Lupa on henkilökohtainen ja se kelpaa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

Pysäköintilupa voidaan myöntää henkilölle jonka sairaus, vika tai vamma estää henkilöä itsenäisesti kävelemästä ilman toisen henkilön apua.

Vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten lupa voidaan myöntää, jos kuljetettavalla on säännöllinen tai usein toistuva kuljetustarve eikä hän selviydy kuljetuksen jälkeen ilman saattajaa.

Päätöksen siitä, täyttyvätkö myöntämisen edellytykset, tekee lääkäri. Jos henkilöllä on pysyvä haitta, pysäköintilupa myönnetään 10 vuodeksi. Muussa tapauksessa lupa myönnetään lääkärin lausunnossa erikseen ilmoittamaksi ajaksi.

Vammaisen pysäköintilupaa voidaan hakea Trafin sähköisen Oma asiointi -palvelun kautta. Hakemuksen voi myös jättää Ajovarman palvelupisteeseen.

Edellinen sivuSeuraava sivu

 

Kyllä

Päivitetty  3.9.2018