Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua voidaan myöntää vaikeavammaiselle henkilölle päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten.

Henkilökohtaista apua voidaan järjestää vaikeavammaiselle henkilölle, joka välttämättä ja toistuvasti tarvitsee toisen henkilön apua kotona ja kodin ulkopuolella eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymisestä. Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa.

Kunnan on järjestettävä vaikeavammaisen henkilön henkilökohtaista apua joko niin, että vaikeavammainen henkilö palkkaa itselleen henkilökohtaisen avustajan tai ostaa avustajapalvelun kunnan antamalla palvelusetelillä. Palvelu voi olla myös kunnan järjestämää tai hankkimaa apua.

Henkilökohtaista apua haetaan kunnan sosiaalitoimiston kautta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus. Lääkärintodistuksessa tulee ilmetä vammaisuus suhteessa haettavaan etuuteen. Myös muiden, esimerkiksi kuntouttavien terapeuttien tai kuntoutusohjaajan suositukset voidaan l​iittää hakemukseen. Tulot tai omaisuus eivät vaikuta vammaispalvelulain mukaisten etuisuuksien ja palveluiden myöntämiseen.

Henkilökohtaista apua voidaan myöntää seuraaviin asioihin:

  • päivittäisiin toimiin
  • työhön ja opiskeluun
  • harrastuksiin
  • yhteiskunnalliseen osallistumiseen tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen.

Edellinen sivuSeuraava sivu

 

Kyllä

Päivitetty  3.9.2018