Kotona asumisen tukimuodot ja palvelut

Kotona asuminen ja asumisen tukeminen kuuluu jokaisen perusoikeuksiin.

Vamma tai sairaus ei estä kotona asumista. Voit saada tukea kotona selviytymiseen. Nämä palvelut ovat säädetty laissa ja useimmat ovat tarkoitettu kaiken ikäisille, myös lapsille. Tästä osiosta löydät tietoa vammaisen ja sairaan henkilön ja ikäihmisen kotona asumisen tukimuodoista.

Muualla Kuntoutumistalossa

  • Kotihoidon tarkoituksena on tukea ja auttaa kotona selviytymistä vammasta tai sairaudesta huolimatta.
  • Kotipalvelun avulla voit asua kotona vaikka tarvitset apua arjessasi sairauden tai vamman takia.
  • Jos et pysty käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluita, sinulle voidaan järjestää kotisairaanhoitoa.
pic Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua voidaan myöntää vaikeavammaiselle henkilölle päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten.

pic Omaishoidon tuki

Omaishoidolla tarkoitetaan ikäihmisen, vammaisen henkilön tai sairastuneen hoidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun läheisen avulla.

pic Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät pysty käyttämään julkisia liikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

pic Taloudellinen tuki kotona selviytymiseen

Kunta voi vammaispalvelulain nojalla myöntää taloudellista tukea sellaisten välineiden, koneiden ja laitteiden hankintaan, joita tarvitaan päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen.

pic Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostöillä ja asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden korvaamisella pyritään mahdollistamaan kotona asuminen vammasta huolimatta.

pic Tuettu asuminen

Jos tarvitset tukea ja ohjausta itsenäiseen asumiseen kotona tai tukiasunnossa, sinulle voidaan myöntää tuettua asumista.

pic Palveluasuminen

Palveluasumiseen kuuluvat asunto ja asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä jokapäiväisessä elämässäsi.

pic Puhevammaisten tulkkauspalvelut

Voit saada puhevammaisten tulkkauspalvelua, jos sinulla on kommunikointia rajoittava puhevamma, ja selkeä tarve tulkkauspalvelulle.