Kuntoutujan oma rooli

Kuntoutuja on pääroolissa omassa kuntoutumisprosessissaan. Hän tietää parhaiten omat toiveensa ja voimavaransa ja on itse paras kuntoutumisensa asiantuntija.

Kuntoutuminen on jokaiselle kuntoutujalle erilainen matka. Se etenee vaiheittain, välillä nopeammin ja välillä hitaammin. Kuntoutuminen ei tapahdu hetkessä, vaan se vaatii aikaa.

Joskus voi tuntua, että mitään ei tapahdu. Yllättäen taas löytyy näköala, suunta ja toivo, joiden varassa ihminen voi edistyä ja kokea onnistumisen tunteita.

Kuntoutumisen käynnistyminen ei aina ole itsestään selvää. Toivon herääminen ja usko omaan kuntoutumiseen voi vaatia runsaasti aikaa. Tärkeää tukea kuntoutumiseen voi saada läheisiltä tai vertaisilta, jotka ovat edenneet kuntoutumisessaan pidemmälle.

Ammattilainen tukee, kuntoutuja pääroolissa

Kuntoutujan ja ammattilaisten vastuu jakautuu eri tavoin hoidossa, kuntoutuksessa ja kuntoutumisessa. Hoidon alussa ammattilaisella on usein suuri vastuu. Kuntoutuksen edetessä kuntoutujan oma vastuu kasvaa. Lähde: Koskisuu & Yrttiaho 2005, Lehtoa (2004) mukaillen.

Kuntoutuksen ammattilaisilta saa tukea kuntoutumiseen. Ammattilainen voi esitellä erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisia polkuja kuntoutukselle. Kuntoutuja päättää itse, minkä polun hän valitsee.

Kuntoutumisen tarve vaihtelee yksilöittäin. Joku tarvitsee esimerkiksi tavoitteiden kirkastumisessa enemmän ammattilaisten apua kuin joku toinen. Kuntoutuminen vaatii kuntoutujalta aina omaa ponnistelua, eikä sitä voi tehdä kukaan muu kuin kuntoutuja itse.

Kuntoutujalla voi olla myös sellaisia kykyjä ja taitoja, joita hän ei tunnista. Ammattilaisten avulla hän voi löytää itsestään uusia voimavaroja kuntoutumiseensa ja elämäänsä.

Pohdittavaa kuntoutumisen tueksi

  • Mitkä asiat tuovat minulle toivoa?
  • Mitä vahvuuksia ja voimavaroja minulla on?
  • Mikä merkitys läheisillä, vertaisilla ja asiantuntijoilla on ollut kuntoutumisessani?
  • Mitä minä olen voinut opettaa heille?
  • Miten tilanteeni huomioidaan lähiympäristössäni?

AlkuunSeuraava sivu

 


 

Kyllä

Päivitetty  20.9.2019