Färdtjänst

Färdtjänst är avsedd för personer som inte kan använda kollektivtrafik utan orimliga svårigheter.

Kommunen kan bevilja färdtjänst antingen på basis av handikappservicelagen eller beroende av prövning. Färdtjänst är menad för personer, som inte utan orimliga svårigheter kan använda kollektivtrafik. En person med funktionsnedsättning kan vid behov beviljas ett parkeringstillstånd för handikappade.

Färdtjänst enligt handikappservicelagen

Kommunen har​ särskild skyldighet att ordna färdtjänst och tillhörande ledsagarservice. Färdtjänsten är riktad till personer med svår funktionsnedsättning. Oftast innebär färdtjänst resor som görs med taxi eller invataxi.

Kommunen måste ordna färdtjänst och ledsagarservice för:

  • resor som har att göra med arbete och studier
  • minst 18 enkelresor för uträttande av ärenden och fritidsresor

Färdtjänst beviljas i allmänhet för transporter inom hemkommunen eller till grannkommunerna. Oftast är självriskandelen densamma som kommunens kollektivtrafikavgift. Färdtjänst i enlighet med handikappservicelagen ska sökas från kommunens socialbyrå. Som bilaga till ansökan behövs ett läkarintyg, där handikappets grad framgår.

Också rekommendationer av andra instanser, såsom rehabiliterande terapeuter eller rehabiliteringshandledare kan bifogas till ansökan. Personens inkomster eller förmögenhet påverkar inte beviljandet av förmåner och service enligt handikappservicelagen​.

Färdtjänst beroende av prövning

Den här färdtjänsten är en stödform inom hemvården som beviljas beroende av prövning. Den riktar sig till personer som är i dåligt skick och till äldre personer.

Färdtjänsten riktas i synnerhet till personer som inte är berättigade till färdtjänst enligt handikappservicelagen, men för vilka ordnandet av färdtjänst är nödvändigt för att de ska ​kunna klara sig hemma.

Personens egen och hans eller hennes eventuella makes eller makas inkomster inverkar på beviljandet av färdtjänsten. Färdtjänst beroende av prövning söks via hemvården i kommunen.

Parkeringstillstånd för handikappade

Parkeringstillståndet kan beviljas antingen till en person med funktionsnedsättning eller för transport av en person med svår funktionsnedsättning. Tillståndet är personligt och kan användas i alla Europeiska unionens medlemsländer.

Parkeringstillståndet kan beviljas till en person som inte kan gå utan en annan persons hjälp på grund av sjukdom, skada eller handikapp.

Ett tillstånd kan beviljas för transport av en person med svår funktionsnedsättning, om personen har ett regelbundet eller frekvent transporteringsbehov och inte klarar sig utan ledsagare efter transporten.

En läkare fattar beslutet om huruvida villkoren för beviljandet uppfylls. Om personen har en permanent skada beviljas parkeringstillståndet för 10 år. I övriga fall beviljas tillståndet enligt läkarens bedömning.

Du kan ansöka om parkeringstillstånd för handikappade via Trafis e-tjänst Mina ärenden eller lämna in ansökan till Ajovarmas verksamhetsställe.


Föregående sidaNästa sida

 

 

Uppdaterad  12.9.2018