Ändringsarbeten i hemmet

Genom ändringsarbeten i bostaden och ersättning av redskap och anordningar försöker man möjliggöra boendet hemma trots funktionsnedsättningen.

​​​​

Enligt handikappservicelagen ersätter kommunen rimliga kostnader som ändringarna i bostaden orsakar, samt tillhörande redskap och anordningar, som en person med svår funktionsnedsättning behöver för att bo hemma. I lagen syftar en person med funktionsnedsättning på en person som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom har uttryckliga svårigheter att klara av dagliga sysslor i sitt liv under en lång tid.

Kostnader för nödvändiga ändringsarbeten i hemmet ersätts. Sådana är till exempel borttagning av trösklar, bredare dörröppningar, ramper, stödräcken eller förändring av toalettutrymmena så att de motsvarar det egna behovet. Som ändringsarbeten i bostaden räknas också planering av ändringsarbetena och förbättring av tillgängligheten i hemmets närhet. Lyftanordningar, larmutrustning eller dylika redskap och anordningar som installeras i bostaden, ersätts också.

Du kan via socialbyrån ansöka om ändringsarbeten i bostaden enligt lagen om handikappservice. Ett läkarintyg behövs som bilaga till ansökan. Rekommendationer från andra instanser, till exempel terapeuter eller rehabiliteringsrådgivare, kan också bifogas till ansökan. P​​ersonens inkomst eller förmögenhet påverkar inte beviljandet av förmåner.

Om du inte är berättigad till ändringsarbeten enligt handikappservicelagen, kan du höra dig för om ersättningar för ändrings- och reparationsunderstöd från kommunens bostadsbyrå. Inkomster och förmögenhet inverkar på om man kan få det statligt finansierade reparationsbidraget.


Föregående sidaNästa sida


 

Uppdaterad  12.9.2018