Ändringsarbeten i hemmet

Genom ändringsarbeten i bostaden och ersättning av redskap och anordningar försöker man möjliggöra boendet hemma trots funktionsnedsättningen.

Enligt handikappservicelagen ersätter kommunen rimliga kostnader som ändringarna i bostaden orsakar, samt tillhörande redskap och anordningar, som en person med svår funktionsnedsättning behöver för att bo hemma. I lagen syftar en person med funktionsnedsättning på en person som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom har uttryckliga svårigheter att klara av dagliga sysslor i sitt liv under en lång tid.

Kostnader för nödvändiga ändringsarbeten i hemmet ersätts. Sådana är till exempel borttagning av trösklar, bredare dörröppningar, ramper, stödräcken eller förändring av toalettutrymmena så att de motsvarar det egna behovet. Som ändringsarbeten i bostaden räknas också planering av ändringsarbetena och förbättring av tillgängligheten i hemmets närhet. Lyftanordningar, larmutrustning eller dylika redskap och anordningar som installeras i bostaden, ersätts också.

Du kan via socialbyrån ansöka om ändringsarbeten i bostaden enligt lagen om handikappservice. Ett läkarintyg behövs som bilaga till ansökan. Rekommendationer från andra instanser, till exempel terapeuter eller rehabiliteringsrådgivare, kan också bifogas till ansökan. Personens inkomst eller förmögenhet påverkar inte beviljandet av förmåner.

Om du inte är berättigad till ändringsarbeten enligt handikappservicelagen, kan du höra dig för om ersättningar för ändrings- och reparationsunderstöd från kommunens bostadsbyrå. Inkomster och förmögenhet inverkar på om man kan få det statligt finansierade reparationsbidraget.

Föregående sidaNästa sida

 

Kyllä

Uppdaterad  12.9.2018