Service och stödformer för att bo hemma

Det hör till allas grundläggande rättigheter att kunna bo hemma trots funktionsnedsättning eller sjukdom.

En funktionsnedsättning eller en sjukdom utgör inte ett hinder för att bo hemma. Du kan få stöd för att klara dig i hemmet. Den här servicen är lagstadgad och de flesta serviceformerna är avsedda för alla åldersgrupper, även barn.

Här nedan hittar du information om stöd för att bo hemma oavsett funktionsnedsättning, sjukdom eller ålder.

På annat håll i Rehabiliteringshuset

  • Hemvården ger stöd och hjälp för att klara sig hemma trots funktionsnedsättning eller sjukdom.
  • Med hjälp av hemservice kan du bo hemma trots att du behöver hjälp i vardagen på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.
  • Om du inte kan använda hälsovårdstjänster utanför hemmet, kan du få hemsjukvård.
pic Personlig assistans

Personlig assistans kan beviljas för dagliga sysslor, arbete och studier om du har en svår funktionsnedsättning.

pic Stöd för närståendevård

Med närståendevård avses att vården av en äldre, handikappad eller sjuk person ordnas i hemmet med hjälp av en släkting eller annan närstående person.

pic Färdtjänst

Färdtjänst är avsedd för personer som inte kan använda kollektivtrafik utan orimliga svårigheter.

pic Ekonomiskt stöd för att klara sig hemma

Kommunen kan enligt handikappservicelagen bevilja ekonomiskt stöd för inköp av redskap och anordningar som behövs för att utföra dagliga sysslor.

pic Ändringsarbeten i hemmet

Med hjälp av ändringsarbeten i hemmet och ersättning av redskap och anordningar försöker man möjliggöra boendet hemma trots funktionsnedsättning.

pic Stödboende

Du kan beviljas stödboende, om du behöver stöd och handledning för att kunna bo självständigt hemma eller i en stödbostad.

pic Serviceboende

Serviceboende innefattar en bostad och den boendeservice som är nödvändig i ditt dagliga liv.

pic Tolktjänst för personer med talstörning

Du kan få tolktjänster om du har en talstörning som begränsar din kommunikationsförmåga och har ett tydligt behov för tolktjänsten.