Ordnande av intressebevakning

Du kan söka intressebevakning själv, eller så kan en närstående eller socialarbetare göra det i stället för dig. Beslutet om intressebevakning fattas av magistraten eller tingsrätten.

Ordnandet av intressebevakning söks från magistraten. Du kan själv söka om intressebevakning om du upplever att du behöver hjälp och förstår vad intressebevakning innebär. I det här fallet behandlar magistraten ärendet på basis av ansökan och ett läkarutlåtande för ordnande av intressebevakning.

Om en närstående eller socialarbetare lagt märke till en persons situation och hjälpbehov, kan en anmälan om behovet av intressebevakning göras. En anmälan kan göras även om personen inte upplever sig behöva hjälp med att sköta sin ekonomi och inte själv klarar av att söka intressebevakning. Ett läkarintyg krävs för anmälningen om ordnande av intressebevakning. Om en anmälan om ordnandet av intressebevakning har gjorts, går behandlingen av ärendet ännu vidare från magistraten till tingsrätten, som fattar beslut i saken.

En person, till exempel en närstående eller en släkting, som gett sitt medgivande till uppgiften, kan utnämnas till intressebevakare. Också en allmän intressebevakare kan utnämnas.

En intressebevakare sköter ofta om förmögenhet och ekonomi. Intressebevakaren kan också sköta ett enskilt ärende, till exempel försäljning av en fastighet, istället för personen som har intressebevakning. Intressebevakaren måste också se till att personen som har intressebevakning får lämplig vård, omsorg och rehabilitering.

Magistraten utreder behovet av fortsatt intressebevakning med fyra års mellanrum, så att ingen ska ha intressebevakning i onödan. Tingsrätten kan avsluta intressebevakarens uppgift, om det inte längre finns behov för intressebevakning.

 

Kyllä

Uppdaterad  12.9.2018