Socialt arbete inom hälsovården

Om du eller din närstående insjuknar förändras vardagen. Då kan du få stöd av en socialarbetare inom hälsovården.

Stöd i livets förändringar

Med en socialarbetare inom hälsovården kan du diskutera din egen, din närståendes eller din familjs situation. Socialarbetaren utvärderar din situation i sin helhet. Tillsammans söker ni individuella lösningar och service för dig. Du kan få stöd av socialarbetaren för bland annat:

 • krissituationer
 • familje- och uppfostringsfrågor
 • utkomst
 • boende
 • studier och arbete
 • intressebevakning
 • ändringssökande i beslut som fattats av socialvården eller Fpa
 • utredande och ansökning om service.

Socialarbetaren hjälper dig och din familj att hitta lämplig service i den nya livssituationen, utreder möjligheter till olika förmåner och hjälper med att kartlägga och sammanföra ett stödnätverk.

Socialarbetaren deltar vid behov i utarbetandet av vård- och rehabiliteringsplanen, som en del av ett mångprofessionellt team inom hälsovården. Av socialarbetaren kan du få stöd i frågor gällande rehabilitering, till exempel ansökande om olika rehabiliteringsformer, byte av yrke eller omskolning. Unga och vuxna kan få hjälp av socialarbetaren för att bli mer självständiga.

Vem är berättigad till servicen?

Alla patienter och deras närstående har rätt att använda socialarbetarens service. Servicen är avgiftsfri. Du får kontakt med socialarbetaren per telefon eller via vårdpersonalen.

Samarbetsparter

Också yrkesutbildade inom hälsovården kan använda sig av socialarbetarens sakkunskap. Socialarbetarna inom hälsovården samarbetar också med flera andra serviceproducenter utanför hälsovården, till exempel med

 • vuxensocialarbetet
 • tjänster för barn, unga och familjer
 • Fpa
 • handikappservicen
 • mental- och missbrukarvården
 • arbetspensions- och olycksfallsförsäkringsanstalter
 • organisationer inom social- och hälsovårdssektorn, som erbjuder till exempel kamratstöd
 • arbets- och näringsbyrån (TE-byrån)
 • skolväsendet.
Edellinen sivu Seuraava sivu
 

Kyllä

Uppdaterad  5.5.2020