Rehabiliteringshandledning

Rehabiliteringshandledning är verksamhet som stödjer personer med kronisk sjukdom, utvecklingsstörning eller funktionsnedsättning samt deras närstående. Verksamheten utgår från människans funktionsförmåga i hennes egen livsmiljö.

Rehabiliteringshandledning är verksamhet som bygger på växelverkan mellan rehabiliteringsklienten och yrkesutbildade personer inom många olika specialområden. Rehabiliteringshandledaren stödjer klientens förmåga att klara sig på egen hand i vardagen och i sociala sammanhang. Instruktören är förtrogen med servicesystemet för hälso- och sjukvård, socialarbete och rehabilitering. Instruktören är också insatt i lagstiftningen och i klientens individuella behov.

Rehabiliteringshandledning behövs särskilt för nyinsjuknade, för klienter med svåra skador och för klienter med nedsatt funktions- eller arbetsförmåga till följd av sjukdom eller skada.

Tjänster inom rehabiliteringshandledning

  • Helhetsbedömning av klientens funktionsförmåga och situation.
  • Handledning, stöd och rådgivning.
  • Bedömning av hjälpmedelsbehov och –tjänster
  • Information om rehabiliteringstjänster och -kurser.
  • Hjälp med att fylla i blanketter och ansökningar.
  • Hembesök.
  • Planering av lösningar för hem, daghem, skola och arbete.
  • Ordnande av informationsdagar för patienter.
  • Yrkesutbildning, bedömning av funktions- och arbetsförmågan och hänvisning av klienten till tjänster.
  • Utarbetande av rehabiliteringsplaner tillsammans med andra experter.


Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  6.9.2017