Hur ska jag handla när en närstående blivit sjuk?

En störning i hjärnans blodcirkulation sker ofta plötsligt och oförutsett. Det är av största vikt för patienten att få stöd av de närstående. Ofta hjälper närstående patienten med att uträtta praktiska ärenden.

När en närstående plötsligt blir sjuk, ökar de närståendes ansvar för patientens praktiska ärenden. Det är bra att sköta en del av de praktiska ärendena genast. Resten kan du ta hand om senare. Vid behov kan du be om hjälp av en socialarbetare med skötseln av ärendena.

Ta hand om dessa ärenden så snabbt som möjligt:

​bild/video ​Fråga​Svar1​Svar2​Rätt svar
1 eller 2
​Svar1 förklaring
Svar2 förklaring
selite
​Neutral förklaring (x)
Är patienten med i arbetslivet? Ja ​Nej​Underrätta arbetsgivaren om att personen insjuknat och ta vid behov reda på utkomsten under sjukdomstiden. FPA har samlat information om stöd under sjukdomstiden på sin webbplats: Om du insjuknar (FPA)​​Ta reda på om det är nödvändigt att lämna meddelande om att personen blivit sjuk till olika myndigheter, till exempel till arbets- och näringsbyrån. FPA har samlat information om stöd under sjukdomstiden på sin webbplats: Om du insjuknar (FPA)​x
​​Har betalningen av patientens boendekostnader och andra regelbundna kostnader ordnats?​Ja​Nej​​Bra. Det kan bli klart när patienten kan skrivas ut från sjukhuset till och med kort varsel, och det är bra att säkerställa att det inte uppkommer avbrott i patientens boende.​​Kontrollera att patientens ekonomiska åtaganden, t.ex. hyra eller bolagsvederlag, lån och el-, vatten- och telefonräkningar blir betalda på utsatt tid.​x
​​Har en kontaktperson utsetts för patienten?​Ja​Nej​Fint. Kontrollera att även vårdplatsen är underrättad om kontaktpersonen.​Kom överens med de närstående om vem som fungerar som patientens kontaktperson. Kontaktperson är den som man tar kontakt med i fråga om patientens situation.​x
​​Har den insjuknade tecknat en intressebevakningsfullmakt?​​JaNej​Bra. Handla i enlighet med fullmakten.​Med intressebevakningsfullmakten kan en person på förhand ordna skötseln av sina personliga ärenden till exempel om personen blir sjuk.​x

De här sakerna kan du ta hand om senare:

  • Ta reda på vem som sköter om patientens penningaffärer och om patienten behöver intressebevakning.
  • Ta reda på om patienten har rätt till förmåner, såsom till handikappbidrag eller till vårdbidrag för pensionstagare.
  • Patienten kan också ha rätt till service i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp: transporttjänst, parkeringstillstånd och personlig assistans.
  • En störning i hjärnans blodcirkulation kan leda till en långvarig nedsättning av funktionsförmågan. Då kan patienten ha rätt till exempel till reseersättningar och anpassningsträning.

Till börjanNästa sida

 


 

Uppdaterad  27.11.2017