Miten haen kuntoutukseen?

Voit tiedustella esimerkiksi terveydenhuollosta tai Kelasta, kenen järjestämään kuntoutukseen sinun on mahdollisuus hakeutua.

​Kuntoutusta järjestävät monet eri tahot, joilla on omat ohjeensa kuntoutuksen hakemiseen.

Tarvittaessa voit pyytää apua kuntoutuksen hakemiseen esimerkiksi kuntoutusohjaajalta, sosiaalityöntekijältä tai sosionomilta.

Haitarin otsikkotaso2
Julkinen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestämä sekä varhaiskasvatus

Julkisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kuntoutusta järjestävät terveyskeskukset, sairaalat, kunnan sosiaalipalvelut ja opetustoimen tukipalvelut.

Yleensä sinun ei tarvitse käyttää hakulomakkeita, vaan lääkinnälliseen eli toimintakykykuntoutukseen voi hakeutua esimerkiksi lääkärin laatiman lähetteen perusteella. Käytännöt poikkeavat kunnittain. Selvitä oman kuntasi käytännöt omasta terveyskeskuksestasi.

Kuntoutumista tukevia palveluita, kuten kodinmuutostyöt tai perhetyö, voi hakea kunnan sosiaalipalveluiden kautta. Osaan palveluista tarvitaan lääkärin suositus. Käytännöt poikkeavat kunnittain. Selvitä oman kuntasi käytännöt.

Varhaiskasvatuksen ja koulutoimen tukipalveluihin tarvitaan yleensä terveydenhuollon ammattilaisen suositus. Käytännöt poikkeavat kunnittain. Selvitä oman kuntasi käytännöt varhaiskasvatuksesta tai koulutoimesta.

Kelan järjestämä kuntoutus

Täytä Kelan kuntoutushakemus huolellisesti ja erityisesti kohdat, jossa kuvaat sairauden tai vamman aiheuttamaa haittaa arjessa selviytymisessä, työssä tai opiskelussa.

Kuntoutuksen tavoitteiden määrittely on tärkeää. Kirjoita hakemukseen, miten odotat kuntoutuksen edistävän arjessa selviytymistäsi ja mitä tietoa, ohjeita ja/tai tukea toivot saavasi kuntoutuksesta.

Varmista, että valitsemallasi ammattilaisella on kuntoutuksessasi tarvittavaa osaamista ja sopimus Kelan kanssa. Voit käydä tutustumassa palvelua tarjoavan ammattilaisen verkkosivuihin tai kysyä neuvoa esimerkiksi kuntoutusohjaajalta, sosiaalityöntekijältä tai sosionomilta.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen tuottama kuntoutus

Sosiaali- ja terveysjärjestöillä on yleensä omat hakemuslomakkeet järjestämäänsä kuntoutukseen. Hakemuslomakkeet ja tieto hakemisesta löytyvät järjestöjen verkkosivuilta.

Täytä lomake huolellisesti. Mikäli pyydetään lääkärin suositusta tai kuntoutussuunnitelmaa, toimita se hakemuksen liitteenä.

Työeläkelaitosten järjestämä ammatillinen kuntoutus

Työeläkelaitoksilla on yhteinen hakemus Työeläkekuntoutukseen. Täytä hakemus huolellisesti ja lähetä se omaan työeläkelaitokseesi. Hakemuksen liitteeksi tarvitset lääkärin B-lausunnon.

Työ- ja liikennevakuutuslaitoksetToimita kuntoutussuunnitelma vakuutusyhtiöön. Erillistä hakulomaketta ei tarvita.
TyöterveyshuoltoTiedustele kuntoutuskäytäntöjä omasta työterveyshuollostasi.
Työ- ja elinkeinohallinto

Työ- ja elinkeinohallinnon palvelut täydentävät muiden toimijoiden järjestämää ammatillista kuntoutusta. Lisätietoa voit kysyä TE-palveluista.

 

Kyllä

Päivitetty  10.11.2020