Työkyvyn tuki työttömille ja työelämän ulkopuolella oleville

Keskity asiakkaan jäljellä olevaan työkykyyn ja asiakkaan omaan ajatukseen tulevaisuudesta.

Terveydenhuoltolain mukaan jokaisen kunnan ja kaupungin tulee järjestää työttömien terveyspalvelut. Työttömien terveyspalveluihin liittyvät sekä ennaltaehkäisevät että sairaanhoidolliset palvelut. Näihin sisältyvät terveydenhoitajien tekemät työttömien terveystarkastukset, sekä työ- ja toimintakyvyn arvioinnit, jotka tapahtuvat pääasiassa lääkärin vastaanotolla. Työttömien terveyspalvelujen toimiminen edellyttää monialaista yhteistyötä ja verkosto-osaamista.

Niillä paikkakunnilla, joilla työttömien terveyspalveluita ei ole systemaattisesti organisoitu työttömien työkyvyn arviointi ja tukeminen voi olla sattumanvaraista. Lisäksi työttömän työkyvyn arviointia vaikeuttaa se, että työttömällä ei ole työtehtävää, joihin työkykyä voitaisiin suhteuttaa.

Työnantajalla on velvollisuus järjestää taloudellisella ja tuotannollisella perusteella irtisanotulle työntekijälle työterveyshuolto 6 kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä. Velvollisuus koskee työnantajia, joiden palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Lisäksi edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään 5 vuotta.

Työttömille tukea järjestäviä tahoja

Työttömien työllistymisen asioita hoidetaan TE-palveluissa. Siellä työllistymiseen liittyvä työkyvyn tuen tarve arvioidaan asiakaskohtaisesti. TE-asiantuntija pyytää asiakasta toimittamaan terveydestä ja työkyvystä tiedot. Monissa TE-toimistoissa työskentelee jo työkykykoordinaattoreita, jotka tekevät yhteistyötä esim. terveydenhuollon ja kuntoutuksen sekä muiden toimijoiden kanssa. TE-toimiston asiantuntija tai työkykykoordinaattori tekee terveydenhuollon toimijoiden kanssa mielellään yhteistyötä. Lisäksi pitkäaikaistyöttömille järjestetään monialaista palvelua (TYP), johon TE-palvelut, kunta ja Kela voivat ohjata asiakkaan.

Monialainen matalan kynnyksen palvelu, Ohjaamo-toiminta, on alle 30-vuotiaiden palvelupaikka, jonka toimintamalli rakentuu monialaisesti henkilökohtaista ohjausta, tietoa ja tukea tarjoavasta Ohjaamosta, eri hallinnonalojen peruspalveluista ja laajasta yhteistyöverkostosta.

Heikossa työmarkkina-asemassa oleville on tarjolla työkyvyn ja työllistymisen tuen sekä sosiaalisen kuntoutuksen palveluja myös hanketoiminnan kautta. Sekä Euroopan sosiaalirahasto (ESR) että Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) rahoittavia lukuisia paikallisia asiakastyötä tekeviä hankkeita koko ajan.

Kela järjestää ammatillista ja lääkinnällistä kuntoutusta työttömille. Lisäksi nuorille, 16 - 29 -vuotiaille, on tarjolla nuoren ammatillista kuntoutusta, johon ei tarvita lääkärin laatimaa B-lausuntoa.

Työeläkelaitokset järjestävät ammatillista kuntoutusta työttömille, joiden yhteys työelämään ei vielä ole katkennut eli viimeisestä työsuhteesta on aikaa muutamia vuosia.

työllistymisen tukeminen; työttömän työkyky; kuntoutuminen; kuntoutus; työttömien terveyspalvelut; työkyky; työttömän työkyvyn tuki; työkyvyn tukeminen; työtön; työllistymisen tuki; työllistyminen

Kyllä

Päivitetty  27.8.2021