Mitä on kuntoutusohjaus?

Kuntoutusohjauksella tuetaan asiakkaan arjen sujumista ja osallisuutta, tavoitteena on mielekäs elämä rajoitteista huolimatta.

Kuntoutusohjaus on lakisääteistä, asiakaslähtöistä ja tavoitteellista. Sen tavoitteena on mahdollisimman hyvin omassa arjessaan ja elinympäristössään pärjäävä, toimintakykyinen ja osallistuva asiakas. Yhdessä asiakkaan ja lähiyhteisön kanssa etsitään keinoja oppia elämään sairauden tai vamman kanssa.

Kuntoutusohjaaja ohjaa asiakasta soveltuviin palveluihin ja tukee asiakkaan osallistumista arjen askareisiin, päiväkodissa, koulussa sekä työssäkäyntiin, harrastuksiin ja ;muuhun sosiaaliseen elämään.

Kuntoutusohjaaja tuntee laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, opetustoimen, työllistymispalveluiden, sosiaalivakuutuksen ja kolmannen sektorin palvelut. Hän on asiakkaan vastuu- ja yhteyshenkilö, jolla on näkemys asiakkaan kokonaistoimintakyvystä (case management -työote). Hän ymmärtää sairauden ja vamman erityispiirteiden vaikutukset muuttuneeseen toimintakykyyn.

Kuntoutusohjausta voivat tarjota muun muassa erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, järjestöt, yksityiset kuntoutuslaitokset ja TE- toimisto. Kuntoutusohjauksen sisältö riippuu palveluntarjoajasta.

Asiakkaalle suunnattua tietoa kuntoutusohjauksesta löytyy Kuntoutumistalon Tietoa-osiosta.

Haitarin otsikkotaso2
Kuntoutusohjausta säätelevä lainsäädäntö

Kuntoutusohjaus on lakisääteistä toimintaa ja sitä määritellään seuraavissa laeissa ja asetuksissa sekä sairaanhoitopiirien ohjeissa ja viranomaismääräyksissä.

Kuntoutusohjausnimikkeistö

Kuntoutusohjausnimikkeistö yhtenäistää kuntoutusohjauksen käsitteitä.

Kuntoutusohjausprosessi

Kuntoutusohjausprosessi ohjaa kuntoutusohjaajan työtä.

Kuntoutusohjaaja

Kuntoutusohjaajia koulutetaan sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluissa (Kuntoutuksen ohjaaja, AMK).

Myös muulla tavoin oman erikoisalan käytännön pätevyyden hankkinut työntekijä voi toimia kuntoutusohjaajana.

 

Kyllä

Päivitetty  20.9.2019