Muiden julkisten tahojen järjestämisvastuu apuvälinepalveluista

Kela, TE-palvelut, Valtiokonttori sekä vakuutus- ja työeläkelaitokset kustantavat vastuullaan olevat apuvälinepalvelut.

Apuvälinepalveluiden järjestämisvastuu jakautuu monen eri toimijan kesken.

Rikoslain (39/1889) perusteella rikoksen uhrit saavat apuvälineet terveydenhuollon ja vammaispalvelun kautta omalta hyvinvointialueeltaan.

Haitarin otsikkotaso2
Kelan apuvälinepalvelut

Kansaneläkelaitos vastaa työssä tai ammatillisessa koulutuksessa suoriutumisessa tarvittavista välttämättömistä kalliista ja vaativista apuvälineistä. Koulutukseen lasketaan mukaan lukiossa ja peruskoulun seitsemännellä tai sitä ylemmällä vuosiluokalla opiskelevan vaikeavammaisen kalliit ja vaativat apuvälineet, jotka ovat opiskelun kannalta välttämättömät. Apuvälineiden järjestämiseen ja korvaamiseen kuuluu

  • määritellä vaikeavammaisen työssä tai ammatillisessa koulutuksessa tarvittavien tai työn suorittamisen kannalta välttämättömien apuvälineiden tarve
  • kokeilla, antaa omaksi tai käytettäväksi tällaisia apuvälineitä
  • järjestää tällaisten apuvälineiden käytön opetus ja seuranta sekä huolto.

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista on säädetty laissa.

TE-palveluiden apuvälinepalvelutTyö- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työolosuhteiden järjestelytukea työnantajalle, jos työhön palkattavan tai työssä olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää työvälineiden hankkimista tai työpaikalla tehtäviä muutoksia, ja hankinnasta tai muutoksesta työnantajalle aiheutuvia kustannuksia on pidettävä työnantajan taloudellinen tilanne huomioon ottaen merkittävinä.
Valtiokonttorin apuvälinepalvelut

Apuvälineen korvattavuutta kannattaa tiedustella etukäteen puhelimitse Valtiokonttorista.

Valtionkonttori hoitaa valtion työntekijöiden tapaturmien ja sotilasvammojen korvauksia.

Valtiokonttorin korvausvelvollisuus apuvälinepalveluissa perustuu seuraaviin lakisääteisiin vakuutuksiin:

Tapaturman sattuessa

Valtion työntekijöille tapaturmavakuutuksesta korvataan Tapaturmavakuutuksesta kovataan Työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) perusteella  apuvälineitä, joiden tarve johtuu korvattavasta vammasta tai sairaudesta.

Vammautuminen sotilastehtävissä

Sotilasvammalain (404/1948) mukaan korvataan tarpeellisten proteesien ja muiden apuvälineiden hankkiminen omaksi tai käytettäväksi sekä niiden korjaaminen, uusiminen ja käytön opettaminen, milloin se olosuhteisiin katsoen on kohtuullista; sekä harkinnan mukaan opaskoiran antaminen sokean käytettäväksi. Sairaanhoitona korvataan niin ikään siitä aiheutuvat välttämättömät matkakustannukset.

Asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita sekä asunnon muutostöitä voidaan korvata vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia.

vakuutus; koulutus; järjestelytuki; korvattavuus; korvausvelvollisuus; ammattitauti; etuus; vamma; järjestämisvastuu; tapaturma; työkyvyttömyys; opiskelu; työ; apuväline; tuki; sairaus; apuvälinepalvelu; vaikeavammainen; kustannus; kuntoutuminen; muutos; muutostyö; kuntoutus; Korvaus

Kyllä

Päivitetty  20.9.2023