Apuvälinepalvelun toteuttamisen periaatteet -ohjeita

Apuvälinepalvelun toteuttaminen tapahtuu yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa. Palvelun tulee olla oikeudenmukaista ja yhdenvertaista. Tässä osiossa ohjeistetaan apuvälinepalvelun toteuttamisesta, kuten kirjaamisesta, maksuista ja hankintamenettelyistä.


pic Yleisiä ohjeita apuvälinepalvelun toteuttamisen periaatteista

Apuvälinepalvelua suunniteltaessa huomioidaan asiakkaan kokonaistilanne ja palvelun oikea-aikaisuus.

pic Apuvälinepalvelun ratkaisut terveydenhuollossa ja taloudellinen tuki sosiaalitoimessa

Apuvälineratkaisut ovat terveydenhuollon yksilöllisiä hoitoratkaisuja. Ratkaisun tekee terveydenhuollon ammattilainen yksilöllisen arvioinnin perusteella.

pic Apuvälinepalvelun kirjaaminen

Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee merkitä potilasasiakirjoihin potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot ja perustelut hoitoratkaisuille.

pic Apuvälinepalveluun tyytymättömyys

Tilanteet, jossa apuvälinepalvelun käyttäjä on tyytymätön apuvälineratkaisuun, pyritään pääsääntöisesti ratkaisemaan avoimella keskustelulla.

pic Apuvälinepalveluiden maksut ja kustannukset

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ovat käyttäjälle maksuttomia. Apuvälinekuljetuksen järjestämisestä ja vastuusta sovitaan yksilöllisen tilanteen mukaan.

pic Apuvälinepalvelun laskutus muilta toimijoilta

Apuvälinepalvelun laskutus tulee kyseeseen yleensä terveydenhuollon valintatilanteissa, jolloin laskutetaan tuotettu palvelu sekä apuvälineen käypä hinta.

pic Apuvälinepalveluun liittyvät hankintamenettelyt

Terveydenhuollon apuvälinepalvelun hankinnoissa tulee noudattaa julkisia hankintoja säätelevää lainsäädäntöä. Hankintakustannusten kynnysarvon ylittävistä hankinnoista tulee järjestää kilpailutus.

pic Apuvälineiden rekisteröinti

Käytössä olevista, edelleen luovutetuista tai muutoin hallinnassa olevista apuvälineistä tulee pitää asianmukaista luetteloa, sisältäen apuvälineen huoltohistoria ja jäljitettävyys.

pic Apuvälineen käyttökuntoisuus ja vaaratilanteet

Apuvälineen omistava terveydenhuollon toimintayksikkö vastaa apuvälineiden käyttökunnosta sekä sen vakuuttamisesta irtaimistovakuutuksella.