Apuvälineet

​Apuvälinepalvelut ovat tarkoitettu henkilöille, joiden toimintakyky on rajoittunut vamman, sairauden, ikääntymisen tai kehitysviivästymän vuoksi.

Apuvälineiden avulla pyritään tukemaan, ylläpitämään tai parantamaan toimintakykyä taikka ehkäisemään toimintakyvyn heikentymistä sekä tukemaan itsenäisyyttä, jotta osallistuminen eri elämän alueille helpottuisi ja hyvinvointi lisääntyisi.

Ohjeita apuvälinepalveluiden toteuttamiseksi

Apuvälineet -sivuille on koottu apuvälinepalveluihin ja apuvälineisiin liittyvää tietoa tukemaan apuvälinealan ammattilaisten, tutkijoiden, kehittäjien ja opiskelijoiden työtä. Tiedosta hyötyvät myös muut terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattilaiset sekä apuvälineen käyttäjät ja heidän läheisensä.

Sivuille on koostettu seuraavia ohjeita: Apuvälinepalveluiden järjestämisvastuu ja lainsäädäntö, Apuvälinepalvelun toteuttamisen periaatteet, Apuvälinepalvelun prosessi ja Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet. Ohjeiden tarkoituksena on tukea terveydenhuollon apuvälinepalvelujen toimijoita toteuttamaan palvelut laadukkaasti ja yhdenmukaisesti. Ohjeissa kuvataan apuvälinepalveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen liittyviä säädöksiä suosituksia sekä yhdessä sovittuja toimintatapoja. Ohjeet käsittelevät pääasiallisesti lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusta, mutta joissakin osa-alueissa on huomioitu myös muiden tahojen kautta luovutettavien apuvälineiden toimintakäytäntöjä. Ohjeistuksissa ei käsitellä hoitotarvikkeita tai -välineitä.

Ohjeet on laatinut sosiaali- ja terveysministeriön nimittämä työryhmä vuonna 2014. THL on yhdessä nimeämänsä ohjetyöryhmän kanssa päivittänyt ohjeet vuonna 2016. Sairaanhoitopiirit ja terveyskeskukset voivat ottaa laaditut ohjeet suoraan omaan käyttöönsä.

Muualla verkossa

  • AAATEEurooppalainen apuvälinealan yhdistys
  • EASTINEurooppalainen apuvälinetietojen verkosto
  • CONNECTPohjoismainen hyvinvointikeskus – Nordens Välfärdscenter
  • WHO GATEMaailmanlaajuinen apuvälineteknologian yhteistyö

pic Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet on julkaistu.

pic Apuvälinepalveluiden järjestämisvastuu ja lainsäädäntö -ohjeita

​Päävastuu apuvälinepalvelujen järjestämisessä on kunnilla ja kuntayhtymillä. Terveydenhuolto järjestää lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut.

pic Apuvälinepalvelun toteuttamisen periaatteet -ohjeita

Apuvälinepalvelun toteuttaminen tapahtuu yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa. Palvelun tulee olla oikeudenmukaista ja yhdenvertaista.

pic Apuvälinepalvelun prosessi -ohjeita

Apuvälinepalveluprosessi on osa asiakkaan muuta kuntoutus- ja hoitoprosessia tai palvelukokonaisuutta.

pic Apuvälineluokitus

Apuvälinetiedon hallintaa helpottamaan on laadittu kansainvälinen apuvälineluokitus.