KYS Smärtpoliklinik

KYS Smärtpoliklinik finns i Norra Savolax sjukvårdsdistrikt.

​​​​

Presentation

På smärtpolikliniken behandlas hos patienter olika typer av smärtor som inte är cancerrelaterade. Smärtpolikliniken erbjuder multiprofessionell smärtbehandling vars delområden är läkemedelsbehandling, läkemedelsfria behandlingsmetoder samt självständig rehabilitering.

Patientens situation och behandlingsalternativen utvärderas vid behov i samarbete med andra specialistområden och experter inom smärta. Det finns ingen jourverksamhet på smärtpolikliniken. Situationer under jourtid utvärderas och behandlas i primärvården.

Kvalitetsdeklaration

På smärtpolikliniken görs en heltäckande utvärdering av patientens smärta och påverkande faktorer och en vårdplan sammanställs. Kärnan i behandlingen är att stödja och handleda patienten och de anhöriga så att de kan hantera smärtan, utnyttja patientens resurser och bygga den egna aktiva rollen vid smärtkontroll. Målet för behandlingen är att lindra patientens smärta samt förbättra funktionsförmågan och livskvaliteten.

Patientens vårdprogram

Det huvudsakliga vårdansvaret för behandlingen av långvarig smärta innehas av primärvården. Smärtpolikliniken är en konsultationspoliklinik dit patienterna remitteras av läkare för behandling. Remissen kan skrivas av t.ex. läkaren på hälsovårdscentralen eller företagshälsovården eller en privatläkare.

Det rekommenderas att en läkare som känner patienten väl skriver remissen. En del remisser besvaras som ett skriftligt remissvar utgående från vilket patientens egen läkare kan genomföra behandlingen.

Före ankomsten till det första besöket fyller patienten i en smärtenkät som kartlägger smärtan och livssituationen på ett mångsidigt sätt. Vid det första besöket görs en individuell behandlingsplan enligt vilken behandlingen av patienten genomförs.

Under besöken får patienten viktig information om smärta och om olika typer av metoder för smärtkontroll samt handledning i deras användning. På polikliniken ordnas även patientgruppsverksamhet. Vid behov samlas en multiprofessionell smärtarbetsgrupp. I den deltar alltid förutom de deltagande aktörerna patienten med anhöriga.

Behandlingsperioden på smärtpolikliniken utgör 1-5 besök utgående från en individuell utvärdering. Efter det hänvisas patienten vanligtvis till sin egen läkare vid hälsovårdscentralen eller företagshälsovården för fortsatt behandling.

Måttstock

Man önskar att få kundrespons om verksamheten och kvaliteten för behandlingen på smärtpolikliniken och detta kan göras via responslänken som finns på KYS webbplats.

Experter

I behandlingen av en smärtpatient deltar alltid en smärtläkare och en sjukskötare. Enligt patientens individuella behov deltar i behandlingen andra medlemmar i det multiprofessionella teamet såsom psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, socialarbetare och läkare från olika specialområden.

  • Läkaren ställer en diagnos, planerar patientens läkemedelsbehandling samt den fortsatta vårde
  • Sjukskötaren handleder patienten i användningen av läkemedelsfri smärtkontroll och läkemedel samt koordinerar patientens behandling vid smärtkliniken
  • Psykologen utvärderar de psykiska resurserna, hur patienten klarar sig med smärtorna, behovet av stöd och stödåtgärder samt handleder och stödjer patienten i användningen av läkemedelsfria smärtkontrollmetoder
  • Fysioterapeuten handleder och motiverar patienten till självständig träning och motion för att förbättra funktionsförmågan​
  • I ergoterapin fördjupar man sig i metoder för att göra det möjligt för patienten att fungera självständigt i vardagen, förstärker patientens funktionsförmåga genom olika övningar samt handleder i aktiv egenvård Socialarbetaren handleder och ger råd i frågor som berör rehabilitering, förmåner och ekonomiska problem

Kontaktuppgifter

Smärtpoliklinikens kansli tfn. 017 173 804 kl. 09.00 – 11.00

KYS Smärtpoliklinikens webbplats (på finska)


 

Uppdaterad  26.6.2019