ÅUCS Smärtklinik

ÅUCS Smärtklinik är en multiprofessionell enhet som är insatt i undersökning och behandling av långvariga smärtor. Vi verkar som en del av ÅUCS Område för åtgärds-, intensivvårds- och smärttjänster.

​​Presentation

Våra vanligaste patientgrupper är patienter som har nervsmärta, smärta efter skador och operationer och patienter som lider av ryggsmärta. På smärtkliniken behandlas dessutom cancersmärta och konsulthjälp ges till avdelningarna på ÅUCS.

Undersökningen, behandlingen och rehabiliteringen av patienterna på smärtkliniken grundar sig på ett brett tillvägagångssätt. Situationen för varje patient utvärderas och behandlingsplanen skräddarsys individuellt. Patienten, hans eller hennes egen aktivitet och användningen av de egna medlen för att klara sig är behandlingens kärna.

Motion och riktandet av uppmärksamhet bort från smärtan är metoder som är ofta till hjälp för att klara smärtan. I behandlingen och rehabiliteringen ingår vanligtvis läkemedelsbehandling och olika läkemedelsfria metoder. Dessa är bl.a. psykologiska metoder, fysio- och ergoterapeutiska metoder och i vissa situationer stimuleringsbehandlingar.

Kvalitetsdeklaration

Målet för behandlingen är att lindra smärtan samt förbättra funktionsförmågan och livskvaliteten. Även om man inte kan avlägsna långvarig smärta fullständigt kan den vanligtvis lindras. Ett viktigt mål är också att klara vardagen. Det är viktigt för oss att patienten blir hörd och mött på avdelningen.

Patientens vårdprogram

Det huvudsakliga vårdansvaret för långvarig smärta innehas av primärvården (hälsovårdscentralen och företagshälsovården), varifrån smärtkliniken eller andra specialiserade sjukvårdens polikliniker konsulteras vid behov enligt regionalt överenskomna vårdkedjor. Arbetsfördelningen mellan primärvården och den specialiserade sjukvården fastställs i Social- och hälsovårdsministeriets anvisning: Enhetliga grunder för icke-brådskande vård 2010

Vanligtvis ingår i en vårdperiod förutom det första besöket eventuella möten med psykolog, kontrollbesök hos läkare, möten med sjukskötare eller vårdsamtal med läkare eller sjukskötare.

Vid behov programmeras medicinska fortsatta undersökningar och/ eller andra specialområden konsulteras. Vårdlinjerna diskuteras i arbetsgrupper och ibland hålls sammottagningar med patienten och den behandlade aktören.

Smärtkliniken samarbetar med de andra verksamhetsområdena inom ÅUCS, med VSSHP:s enheter inom primärvården och företagshälsovården och aktörer som erbjuder rehabiliteringstjänster.

Patienterna kommer med remiss till smärtklinkens läkare. Ibland besvaras remissen med ett konsultationssvar utgående från vilket patientens egen läkare kan verkställa behandlingen.

Det finns ingen jourmottagning på smärtkliniken. Vilken som helst läkare kan skriva remissen men för att bedöma vårdbehovet är det nödvändigt att få tillräckligt omfattande information om patienten och smärtsituationen. Därför rekommenderas det att en läkare som känner patienten väl skriver remissen.

Efter behandlingsperioden på smärtkliniken hänvisas patienten vanligtvis för vård hos den egna läkaren vid hälsovårdscentralen eller företagshälsovården.

Måttstock

Antalet remisser som kommer till smärtkliniken har ökat under de senaste åren. Informationen som fås från patientresponsen utnyttjas för att utveckla verksamheten.

Forsknings- och utvecklingsverksamhet

På smärtkliniken forskas i sambandet mellan långvarig smärta och levnadsvanorna samt behandlingen av komplext regionalt smärtsyndrom (CRPS). Smärtkliniken deltar i utvecklingen av Smärtkontrollhuset i Hälsobyn.

Experter

Smärtkliniken verkar som en multiprofessionell och sektorövergripande arbetsgrupp. I patientens behandling deltar läkare från olika specialområden, sjukskötare, psykologer, fysio- och ergoterapeuter och socialarbetare. På smärtkliniken arbetar dessutom avdelningssekreterare och avdelningsskötare.

Varje yrkesgrupp som deltar i behandlingen av en smärtpatient har sin egen roll:

  • Läkaren ställer diagnosen, planerar läkemedelsbehandlingen samt den fortsatta behandlingen och ansvarar för helheten i behandlingen.
  • Psykologen utvärderar faktorer som påverkar smärtan och hur smärtan påverkar patientens humör och psykiska funktionsförmåga, ansvarar för smärtkontrollgrupperna och handleder och stödjer patienten i användningen av läkemedelsfria smärtkontrollmetoder.
  • Sjukskötaren koordinerar patientens vård samt handleder patienten i användningen av läkemedlen och i den läkemedelsfria smärtkontrollen.
  • Fysio- och ergoterapeuterna utvärderar patientens funktionsförmåga och behovet av hjälpmedel och handleder i rörelseövningar för självständig träning och motion.
  • Socialarbetaren handleder och ger råd i frågor som berör rehabilitering, förmåner och ekonomiska problem.

Kontaktuppgifter

ÅUCS Smärtklinikens telefonnummer: 02 313 1269

​​​
 

Uppdaterad  26.6.2019