Patienter som lider av långvarig smärta

Det är viktigt att man i samband med en operationen säkerställer medicineringen med smärtstillande medel för en patient som lider av långvarig smärta.

Långvarig smärta före en operation kan leda till att smärtan blir svårare efter operationen och att risken för utdragen smärta ökar. En patient som lider av långvarig smärta och som ska opereras får ta sina egna normala läkemedel fram till operationen. Efter operationen kan patienten fortsätta med sin medicinering genast när hen kan dricka eller äta. Efter behov ger anestesiläkaren i samband med och efter operationen detaljerade anvisningar om medicineringen.

Genom att klicka på rubrikerna nedan får du information om hur följande läkemedel lämpar sig för en patient som lider av långvarig smärta:

​Paracetamol och paracetamol-kodein

Paracetamol eller ett kombinationspreparat med paracetamol och kodein lämpar sig väl för behandling av operationssmärta hos en patient som lider av långvarig smärta. Ifall patienten redan använder ett paracetamol-kodeinpreparat räcker det nödvändigtvis inte med samma dos efter operationen. I detta fall antingen höjs dosen eller behandlas operationssmärtan med en starkare opioid enligt den vårdanasvariga anestesiläkarens anvisningar.

Antiinflammatoriska medel

Antiinflammatoriska medel lämpar sig för behandling av postoperativa smärtor hos patienter som lider av långvarig smärta. Om en patient redan använder ett antiinflammatoriskt medel mot sin långvariga smärta, inleds inte någon medicinering med ett annat antiinflammatoriskt medel parallellt. Samtidig användning av två olika antiinflammatoriska medel främjar inte smärtlindringen, utan kan öka biverkningarna.

Länk: Antiinflammatoriska medel och paracetamol

Antiepileptika

För att undvika möjliga abstinensbesvär är det är viktigt att patienten fortsätter att inta vissa epilepsiläkemedel, till exempel gabapentin och pregabalin, som används mot långvarig smärta, ända fram till operationen och omedelbart efter operationen. Dessa läkemedel har en gynnsam effekt även på den akuta postoperativa smärtan.

Antidepressiva medel

I behandlingen av långvarig smärta kan man i tillägg använda antidepressiva medel för att effektivisera kroppens egen smärthämmande mekanism. Om patienten använder ett antidepressivt medel, kan hen fortsätta med det fram till operationen och oftast fortsätta medicineringen igen efter operationen.

Tramadol

Tramadol är en svag opioid som också via det centrala nervsystemet har indirekta smärtlindrande effekter. Ifall en patient som lider av långvarig smärta använder tramadol regelbundet räcker den vanliga dosen inte alltid till för den postoperativa smärtan. Då bör man höja dosen eller behandla smärtan med en starkare opioid under en kort period efter operationen.

Opioider

Om opioider ingår i patientens smärtstillande medicinering, kan patienten fortsätta att ta dem, och vid behov kan dosen höjas kortvarigt i samband med en operation. Kroppen kan redan ha vant sig vid regelbunden opioidmedicinering, och detta beaktas i doseringen av opioider. Anestesiläkaren planerar opioidmedicineringen separat för varje patient med hänsyn till operationen och patientens medicinering.

I den postoperativa behandlingen av smärta kan en kort- och snabbverkande opioid ges mot smärtgenombrott, dvs. smärta som plötsligt och kortvarigt tilltar. När den postoperativa smärtan lindras återupptas doseringen som patienten haft före operationen.

Länk: Avsnittet opioider

Bedövningar

Användning av bedövningar i samband med operationer är tryggt och rekommendabelt även då det gäller patienter som lider av långvarig smärta. Det beror på operationen vilken bedövning som rekommenderas.

Länk: Avsnittet bedövningar


     


Föregående sidaNästa sida

 


 


 

Uppdaterad  15.8.2018