Ajankohtainen

Väitös: Puolet kotona asuvista ikääntyneistä kärsii kivusta

Julkaistu 13.8.2021 9.00

Kipu aiheuttaa masennusta ja monisairastavuutta. Tuoreen väitöksen tulokset puoltavat mallia, jossa kipua kokeville iäkkäille tehdään henkilökohtainen hoitosuunnitelma.

Diabetes on yksi maailman yleisimmistä kroonisista sairauksista. Suomessa diabetesta sairastaa noin puoli miljoonaa ihmistä. Tyypin 2 diabetes lisääntyy yhä nuoremmissa ikäluokissa, minkä seurauksena sen esiintyvyys kasvaa myös ikääntyneillä.

Ihmisten eläessä vanhemmiksi myös sairauksien aiheuttama taakka kasvaa. Iäkkäät diabeetikot kärsivät usein kroonisesta kivusta mutta kivun esiintyvyys, vaikutukset ja kipulääkkeitten käyttö kotona asuvilla ikääntyvillä diabeetikoilla on ollut epäselvää.

Kipukokemuksella ei yhteyttä diabetekseen

Itä-Suomen yliopistossa julkaistussa väitöskirjassa tutkittiin kipua, itse koettua terveyttä, kipulääkitystä, munuaisten toimintaa sekä mahdollista munuaisille haitallista lääkkeitten käyttöä 65-vuotta täyttäneillä, kotona asuvilla diabeetikoilla verrattuna saman ikäisiin kotona asuviin, joilla ei ole diabetesta. Tutkimusaineisto kerättiin vuonna 2015 Sisä-Savosta.

Kyselytutkimuksessa usein esiintyvää kipua oli 63 %:lla naisista, joilla oli diabetes ja 50 %:lla naisista, joilla ei ollut diabetesta. Miehillä vastaavat luvut olivat 47 % ja 42 %. Sekä naisilla että miehillä kivulla oli yhteys masennusoireisiin ja liitännäissairauksien lukumäärään mutta ei diabetekseen. Myöskään kivun voimakkuudella tai häiritsevyydellä ei ollut yhteyttä diabetekseen.

Tutkimuksen tulosten mukaan kipu huonontaa itse koettua terveyttä. Se on yhteydessä masennusoireisiin ja sairauskuormaan riippumatta diabeteksesta. Diabetes ei ollut myöskään yhteydessä kipulääkkeitten käyttöön.

Kipulääkkeiden käytössä ja munuaisten toiminnassa ei ollut merkittävää eroa diabete​sta sairastavien ja vertailuhenkilöiden välillä. Kipulääkkeitä käytettiin enemmänkin tarvittaessa kuin säännöllisesti. Itse koettu terveys puolestaan oli yhteydessä kipuun sekä diabeetikoilla että ei-diabeetikoilla.

Henkilökohtainen hoitosuunnitelma avuksi

Koska iäkkäillä diabeetikoilla on paljon muitakin sairauksia, tulisi heidän kipulääkitykseensä ja kivunhoitoonsa kiinnittää erityistä huomiota.

Tutkimuksen tulokset tukevat toimintamallia, jossa kaikille toistuvaa kipua kokeville iäkkäille tehdään potilaskohtainen hoitosuunnitelma, joka ottaa huomioon kokonaisuuden: kaikki sairaudet ja niiden lääkehoidon, mielialan, kivun sekä koetun terveydentilan.