Ajankohtainen

Musiikin kuuntelusta apua kivunhoitoon

Julkaistu 11.11.2020 13.00

Tutkimukset osoittavat, että mieluisan musiikin kuuntelusta on apua muun muassa leikkauksen jälkeisessä, pitkäaikaisessa ja syöpään liittyvässä kivunhoidossa. Musiikkia ei kuitenkaan tule mieltää muun kivunhoidon korvaajana.

Suomalaisista noin 35 % kärsii kroonisesta eli pitkäaikaisesta kivusta. Erilaisista syistä johtuva kipu aiheuttaa pahimmillaan työkyvyttömyyttä sekä masennusta. Pitkittynyt kipu heikentää potilaan elämänlaatua laaja-alaisesti ja aiheuttaa aivojen rakenteellisia sekä toiminnallisia muutoksia.

Kivun Käypä hoito -suosituksessa korostetaan lääkkeettömiä hoitomuotoja, joilla onkin kivunhoidossa merkittävä asema. Osa kipupotilaista kokee rentoutumisharjoitukset ja stressin lievityksen hyödyllisiksi menetelmiksi muun kivunhoidon ohella.

Musiikista helpotusta ahdistukseen ja stressistä selviämiseen

Kivunhallinnan lääkkeettömät keinot, mukaan lukien musiikki, tähtäävät stressin ja ahdistuneisuuden vähentämiseen. Osa pitkäaikaisesta kivusta kärsivistä potilaista on kokenut ahdistuneisuusoireita jo ennen kivun alkamista, ja vaikea ahdistuneisuus heikentää toimintakykyä kivun voimakkuudesta riippumatta. Masennusoireita esiintyy yleensä kivun pitkittyessä. Musiikki on edullinen ja helposti saatavilla oleva elementti, joka on yksilöitävissä kuntoutuksellisiin tarpeisiin.

Musiikkiterapiaa tai perinteistä musiikin kuuntelua

Musiikin käyttömenetelmät jaetaan kahteen ryhmään: koulutetun terapeutin toteuttamaan musiikkiterapiaan ja arkisempaan, vaikkapa kotona tapahtuvaan musiikin kuunteluun. Terapiassa musiikin elementtejä hyödynnetään psyykkisten, fyysisten, neurologisten ja sosiaalisten oireiden ja sairauksien hoidossa.

Pelkän musiikin kuuntelun on todettu aktivoivan aivoissa laajoja alueita, jotka säätelevät muun muassa kuulemista, muistia, tarkkaavaisuutta, motorisia toimintoja sekä tunteiden käsittelyä. Musiikin kuuntelun onkin todettu vähentävän esimerkiksi mielialaoireita.

Suomalaistutkimuksessa havaittiin, että standardihoitoon yhdistetty musiikkiterapia voi helpottaa masennuspotilaiden mielialaoireita, ahdistuneisuutta sekä tehostaa toimintakyvyn kohentumista. Musiikin kuuntelu saattaa parantaa myös unettomuudesta kärsivien unen laatua. Havainnot tekevätkin siitä lupaavan elementin hoidettaessa kiputiloja, joihin liittyy usein mieliala- ja ahdistusoireita sekä unihäiriöitä. Tutkimuksissa omavalintainen musiikki lievitti kipua ja masennusta tehokkaimmin.

Suotuisa vaikutus sykkeeseen ja verenpaineeseen

Musiikista kivunhoidon menetelmänä on tehty viime vuosina useita kansainvälisiä tutkimuksia. Tulokset ovat lupaavia: 2016 julkaistun meta-analyysin mukaan musiikin kuuntelu muun muassa vähensi opioidien ja muiden kipulääkkeiden tarvetta ja vaikutti suotuisasti elintoimintoihin, kuten sykkeeseen ja verenpaineeseen. Analyysi kattoi satunnaistetut ja kontrolloidut tutkimukset akuutista, toimenpiteisiin liittyvästä, kroonisesta sekä syöpään liittyvästä kivusta.

Musiikin voimaa on selitetty sen kyvyllä puhutella ihmisen luontaista sosioemotionaalista puolta. Lisäksi musiikkiin liittyy olennaisesti jaettu kokemus, oli se sitten esittäjän ja kuulijan välillä tai esittäjien kesken. Arjessa musiikkia käytetään usein myös yksinäisyyden tunteen ehkäisyyn.

Musiikin kuuntelusta näyttää siis olevan hyötyä monenlaisten kiputilojen hoidossa. On kuitenkin muistettava, että kaikille se ei välttämättä sovi. Esimerkiksi päänsärky, migreeni tai muu voimakas kiputila saattaa heikentää aistiärsykkeiden sietokykyä. Musiikkia ei siis tule mieltää kokonaan muun kivunhoidon korvaajana.

Lähde: Lääkärilehti - Musiikki-interventiot kivun hoidon osana Katsausartikkeli 11.9.2020