Ajankohtainen

"Mitä tekisimme kipupotilaalle?" Artikkeli Potilaan Lääkärilehdessä

Julkaistu 23.4.2018 0.00

Kipuk­roo­nikot, joil­la on vai­kea kipuoi­reisto, tarvit­sevat pitkäai­kaisia hoito­suh­teita mo­neen tervey­den­huollon ammat­ti­laiseen.

​​​​​​​​​​Kipukroonikot tarvitsevat moniammatillista hoitoa, ei yksistään osaavan lääkärin apua. Kipuoireisto​​​ aiheuttaa ongelmia monella eri elämän alueella. Vai­keasti oirei­levan kipu­po­tilaan hy­väksi voi­daan teh­dä pal­jon hänen tilan­nettaan helpot­tavia toimen­pi­teitä, kirjoittaa psykologi, työnohjaaja ja kipukroonikko Sirpa Tahko.
​ Lue lisää Potilaan Lääkärilehdestä.