Syrgasbehandling i hemmet

Syrgasbehandling i hemmet kan påbörjas om syrehalten i blodet är permanent nedsatt.

Vid en progressiv lungsjukdom försämras lungornas funktion med tiden och det uppstår syrebrist i vävnaderna på grund av det knappa syret i artärblodet. Långvarig syrebrist påfrestar såväl lungorna som hjärtat och försämrar deras funktion.

​​​Den vanligaste långt framskridna lungsjukdomen som leder till syrgasbehandling i hemmet är KOL. Andra sjukdomar är bland annat

 • lungfibros
 • pulmonell hypertension
 • andra sällsynta lungsjukdomar

Syrgasbehandling kan också inledas vid svår hjärtsvikt eller cancer om kroppens syrehalt är permanent nedsatt.

Personer som behöver syrgasbehandling har en syreberikare hemma och ofta även små flaskor med medicinsk syrgas som kan användas utomhus och vid ärenden utanför hemmet. Syrgasflaskan kan fästas i t.ex. rullstolen, rollatorn, flaskkärran eller i en shoppingväska på hjul enligt anvisningarna.

På grund av brandsäkerhetsrisken ska man undvika öppen eld och rökning. Rökning i samma utrymme som extra syrgas är absolut förbjuden.


Kriterier

 • ​lungsjukdomen eller den svåra hjärtsjukdomen är optimalt behandlad
 • syredeltrycket i artärblodet är < 7,3 kPa vid andning av rumsluft i två prov som tagits med minst tre veckors mellanrum
 • syredeltrycket i artärblodet är 7,3–7,9 kPa (motsvarar ofta SaO2<90%) och det finns dessutom tecken på belastning av den högra hjärtkammaren (cor pulmonale), ökande antal röda blodkroppar och syrebrist på natten (som inte beror på sömnapné) eller syrebristen orsakar symtom i det centrala nervsystemet vilket rättas till med syrgasbehandling
 • syrgasbehandling ger önskad respons utan att det samlas för mycket koldioxid i kroppen
 • syrgasbehandling kräver alltid permanent rökfrihet och det ska ha gått minst sex månader sedan man slutade röka.

Mål och fördelar

Målet med syrgasbehandling är att

 • rätta till syrebristen i kroppen
 • förebygga belastning på hjärtat orsakad av syrebrist
 • förbättra den fysiska orken
 • öka självständigheten
 • stöda piggheten
 • förbättra livskvaliteten
 • eventuellt främja rörligheten
 • eventuellt bromsa försämringen av funktionsförmågan.

Syrgasbehandling rekommenderas i minst 16 timmar per dygn. Syrgasbehandlingen får inte begränsa rörligheten inomhus eller utomhus. Vid behov kan man vid sidan om syreberikaren som används i hemmet även använda mobil syrgas som används när man vistas utanför hemmet.

För mer information om redskap som används vid syrgasbehandling klicka på Visa mer.

Syreberikare (eldriven)

Funktionsprincip

En eldriven syreberikare avskiljer kvävet från rumsluften i apparatens filterbehållare så att bara syre blir kvar.​

Luften pumpas genom filterbehållarna med hjälp av en tryckluftskompressor. En syrgasgrimma fästs på slangen från syreberikare och luften andas in genom grimman.

​Principer för säker användning

En eldriven syreberikare är den primära apparaten vid regelbunden, långvarig syrgasbehandling i hemmet. Vad som är ett säkert syrgasflöde fastställs från fall till fall och får inte ändras på eget initiativ.

Man måste lämna tillräckligt med utrymme runt syreberikaren. Syreberikaren ska placeras ca 15–30 cm från väggar, gardiner, möbler, element och andra värmekällor.

Syreberikaren

 • får inte övertäckas,
 • får inte placeras i ett fuktigt, kallt eller slutet utrymme
 • man får inte röka i samma rum och det får inte finnas öppen eld, som gasspis, öppen spis eller stearinljus

Det är förbjudet att använda förlängningskablar och uttagsadaptrar.​​

Bärbar syreberikare

Bärbara syreberikare är batteridrivna syreberikare som koncentrerar syret från den omgivande luften. Den bärbara syreberikaren får ström från laddbara batterier, bilens 12 V-uttag eller nätströmmen.

Syrgasflödet i bärbara syreberikare är i regel periodiskt, dvs. syrgasen ges vid inandning via näsan.

Bärbara syreberikare gör att man kan vistas utanför hemmet. Man kan hyra en bärbar syreberikare för långvarigt bruk. De flesta lungpolikliniker har bärbara syreberikare att låna ut för kortvarigt bruk.

​​Medicinsk syrgas

Medicinsk syrgas är ett receptbelagt läkemedel.

Syrgasflaskor

I syrgasflaskan är syret i gasform. Syrgasflaskor kan användas om man behöver extra syrgas tillfälligt. Man kan också ha en syrgasflaska hemma i reserv ifall man får strömavbrott eller om något händer med syreberikaren.

Syrgasflaskan kan göra det lättare att röra sig utanför hemmet. Det finns syrgasflaskor i olika storlekar. De mindre, bärbara flaskorna är två- och trelitersflaskor som väger omkring 4 kg.

​Flytande syrgas

Systemet med flytande syrgas består av en behållare för hemmet och en bärbar behållare. Flytande syrgas är drygt och lätt och passar därför personer som är i farten mycket.

De bärbara behållarna finns i olika storlekar och de flesta modeller har en inbyggd syrgassparare som doserar syrgas endast vid inandning via näsan.

​​En annan modell doserar syrgas i ett kontinuerligt flöde. Den flytande syrgasen avdunstar också kontinuerligt från behållaren och lämpar sig därför bäst för personer som kontinuerligt använder syrgas när de vistas utanför hemmet.​

​Syrgasgrimma

Syrgasgrimman byts ut ungefär varannan vecka. Syrgasgrimmor finns i olika modeller, med rak eller böjd spets. Vid stora syrgasflöden kan man använda en s.k. spargrimma. Syrgasmask används oftast inte vid syrgasbehandling i hemmet.

Syrgasen kan torka ut slemhinnorna i näsan. Man kan återfukta slemhinnorna med receptfria fuktsprejer eller -droppar från apoteket.

Högflödes näskanyl

Uppvärmd och återfuktad luft doseras med högt flöde via en näskanyl eller trakeostomi.

Syrgasbehandling kan också läggas till behandlingen. Behandling med högflödes näskanyler genomförs i regel på sjukhuset.​


   


 

Föregående sidaNästa sida

 


 

 

Uppdaterad  12.9.2019