Sepsis

Sepsis är särskilt vanligt hos äldre personer, spädbarn och patienter med allvarliga sjukdomar eller med medicinering som försämrar kroppens immunförsvar.

​​Haitarin otsikkotaso
2
Vad är sepsis?

Med sepsis avses en allvarlig allmän infektion som orsakar en kraftig infektion och livshotande funktionsstörningar i organen, särskilt blodcirkulations-, andnings- eller medvetandestörningar. Det är viktigt att behandlingen inleds snabbt och det kan rädda patientens liv.

Vad orsakar sepsis?

Sepsis kan vara förknippad med allmänna infektioner som är brett ut sig i kroppen. Sepsis kan t.ex. förekomma vid lunginflammation, tarminflamm​ation, hudinflammation och hjärnhinneinflammation. Vid urinvägsinfektioner är sepsis mindre vanligt. Ofta, men inte alltid, kan den bakterie som orsakar sepsis isoleras från blodet, så kallad blododling. De vanligaste bakterierna som orsakar sepsis är Staphylococcus aureus, Escherichia coli och olika streptokocker (t.ex. pneumokocker). Alla dessa kan också orsaka lindrigare infektionssjukdomar.

Vem kan få sepsis?

Vem som helst kan få sepsis. Sepsis är särskilt vanligt hos äldre personer och spädbarn och patienter med allvarliga sjukdomar eller med medicinering som försämrar kroppens immunförsvar.

Vilka är symtomen på sepsis?

Det är svårt att identifiera sepsis i ett tidigt skede, eftersom symtomen kan variera. Förutom de vanliga infektionssymtomen kan bland annat följande symtom förekomma:

 • en försämring av allmäntillståndet, trötthet
 • andnöd/tätare andning (hos vuxna > 22 andetag/minut)
 • snabb förvirring eller nedsatt medvetandegrad hos en tidigare saklig person
 • störningar i blodcirkulationen, t.ex. lågt blodtryck, snabb puls​ samt blåaktig, kall och fläckig hud 
 • feber, frossa
 • illamående, ​kräkningar
 • punktformade eller utbredda blod​utgjutningar på huden
 • allmänt utbredd smärta eller lokal smärta
 • snabb utveckling av rodnad i samband med hudinflammation
Vad ska jag göra om jag misstänker sepsis?
 • uppsök läkare
 • om allmäntillståndet är dåligt, ring en ambulans
Behanding av sepsis
 • Det är viktigt att snabbt ​känna igen sepsis och inleda behandlingen
 • Undersökningar som görs för att konstatera sepsis och andra svåra infektioner utförs på sjukhus
 • Den inledande behandlingen av sepsis är ​bredspektrumantibiotika samt behandling som stöder blodcirkulationen och stabiliserar ​livsfunktionerna
 

Kyllä

Uppdaterad  21.2.2023