Behandling med rengöring vid MRSA: vem får det

Man kan försöka avlägsna MRSA-bärarskap genom en så kallad rengöringsbehandling. Detta är en behandling som utförs i hemmet, och ofta pågår en vecka, och som innebär en daglig desinficerande behandling av hud och nässlemhinnor, samt rengöring av kläder och kontaktytor i omgivningen.

Detta kombineras ibland med oral antibiotikabehandling om MRSA påträffas i områden där ytdesinfektionsmedel inte är tillräckliga.

I det normala livet är MRSA-bärarskap i sig inte så farligt att det alltid kräver rengöringsbehandling. En stor del av MRSA-bärarna vet inte ens om att de är bärare och bärarskapet medför inga symtom eller hälsorisker, och det är också troligt att MRSA:n försvinner av sig självt med tiden.

MRSA-rengöringsbehandling ges dock i motiverade situationer:

  1. Hälso- och sjukvårdspersonal som konstateras ha MRSA får rengöringsbehandling för att minimera risken för att patienterna smittas.
  2. Behandlingen ges till personer med en identifierad stafylokockstam med specifik patogenicitet, t.ex. MRSA som producerar Panton Valentine Leukocidin (PVL)-toxinet eller en liknande antimikrobiellt känslig S. aureus-stam. En bärare av denna bakterie är mer benägen att utveckla återkommande hudabscesser och de kan även drabba flera medlemmar av samma familj. Syftet med rengöringsbehandling är då att minska tendensen att få abscesser. Hela familjen kan kallas till en bedömning för rengöringsbehandling för att undvika att familjemedlemmarna smittar varandra på nytt.
  3. Syftet med rengöringsbehandling för personer som flyttar till en långvårdsenhet är att förhindra smittspridning, eftersom risken för smitta till andra patienter på en enhet som erbjuder långvarig vård och omsorg kan vara hög med tiden. Rengöringsbehandlingen för inlagda patienter utförs på enheterna, mer sällan på polikliniker.
  4. För personer som genomgår större kirurgiska ingrepp (t.ex. ledplastik) där MRSA-bärarskap kan vara förknippat med en risk för svårbehandlad infektion på operationsstället, lederden kirurgiska enheten eller dess konsultläkare för infektionssjukdomar den preoperativa rengöringsbehandlingen. Avlägsnande behandling av MRSA hos operationspatienter kallas vanligtvis avlastningsbehandling, där målet inte nödvändigtvis är att permanent avlägsna MRSA:n, utan att tillfälligt eller kvantitativt minska bärarskapet för att minska infektionsrisken i samband med operationen.

På vilka andra sätt kan risken för hudinfektioner minskas?

Bärare av Staphylococcus aureus kan minska risken för hudinfektioner och abscesser genom att undvika hudskador och till exempel desinficera huden innan de rakar sig eller tar bort hår. Detta är också viktigt att komma ihåg efter rengöringsbehandlingen. Hårfollikeln i hårsäckarna kan lätt bli infekterad om bakterier kan ta sig in även genom ett litet skadat område.

Patientanvisningar att skriva ut:

 

Kyllä

Uppdaterad  22.11.2022