Behandling med rengöring vid MRSA: uppföljning av resultaten

När målet är att permanent avlägsna MRSA-bärarskap och ta bort MRSA-riskuppgiften från patientens journal tas MRSA-screeningsprover från näsan, halsen, ljumsken och eventuella hudskador efter rengöringsbehandlingen. Prover tas tre veckor, fyra månader och ett år efter rengöringsbehandlingen.

​Om proverna är positiva, och rengöringsbehandlingen alltså har misslyckats, kan patienten och familjen vid behov få en ny rengöringsbehandling. Detta gäller i synnerhet vårdpersonal vars bärarskap man vill avlägsna permanent. Vid återkommande bölder orsakade av PVL-positiv MRSA eller känslig S. aureus, och om bölderna inte längre uppkommer efter den givna rengöringsbehandlingen men bärarskapet fortfarande kan konstateras i proverna, kan man även acceptera en sådan situation. Det finns ingen anledning att upprepa rengöringsbehandlingen bara för att bakterien finns kvar, om den inte längre orsakar symtom. Om rengöringsbehandlingen inte upprepas eller om situationen inte följs upp tas inte heller några uppföljningsprov, såvida det inte senare finns ett särskilt behov av att bli av med MRSA-riskuppgiften i patientinformationssystemet. Att följa upp avlägsnandet av ett bärarskap kan orsaka långvarig stress, särskilt för personer som annars är benägna att oroa sig för avvikelser i hälsotillståndet. Detta kan vara skadligare än själva bärarskapet av bakterien. Man försöker i behandlingen förutse och undvika denna typ av obehag.

Om proverna upprepade gånger varit negativa under upp till ett år kan MRSA anses ha försvunnit och riskuppgiften som finns markerad i patientinformationssystemet kan raderas.

Innan riskuppgiften avlägsnas kommer MRSA-bäraren fortsättningsvis att behandlas på sjukhus enligt försiktighetsåtgärderna för MRSA-patienter: patienten kommer vid sjukhusvård även i fortsättningen att läggas in i ett enkelrum, där personalen tillämpar god handhygien och alltid bär skyddsutrustning (långärmat förkläde eller skyddsrock, skyddshandskar) vid nära vård och ett kirurgiskt mun- och nässkydd vid behandling av sår med MRSA. När patienten lämnar sitt rum på sjukhuset, till exempel för att gå till tv-rummet eller en undersökning på en annan avdelning, ska hen helst ha rena kläder (inga sårutsöndringar eller mjäll) och desinficera händerna innan hen lämnar rummet. En sådan patient placeras dock inte i samma rum som andra MRSA-bärare på avdelningen för att undvika att hen smittas igen. När riskuppgiften har raderats efter ett år med negativa prover, vidtas normala försiktighetsåtgärder vid vård av patienten, vilket innebär att personalen följer normal god handhygien och till exempel att vårdmiljön städas dagligen. ​​

 

Kyllä

Uppdaterad  22.11.2022