Oro för en åldrande närstående

​Det finns anledning till oro för äldre personers välfärd om de inte klarar av att sköta näringsintaget, medicineringen eller hygienen med tillgängliga tjänster. Bristfälliga boendeförhållanden, våld mot äldre och försummade vardagsbestyr är också exempel på när ett ingripande behövs.

Hur kan jag hjälpa?

När en äldre person börjar bete sig på ett annat sätt än förr är det bra att frimodigt ta upp frågan till tals med personen. Det är viktigt också om det kan kännas svårt att ta upp frågan.

När olika frågor diskuteras är det viktigt att minnas att vi alla har självbestämmanderätt om våra egna frågor oavsett ålder. Äldre personer har rätt att vara sig själva och myndiga samhällsmedlemmar. Självbestämmanderätten försvinner inte automatiskt ens i och med en minnesjukdom.

Haitarin otsikkotaso2
Utvärdering av servicebehovet

När oro för en äldre person uppkommer är det viktigt att ta kontakt med kommunens socialbyrå, seniorrådgivning eller motsvarande enhet för servicehandledning. Hjälpbehovet kan kartläggas. En utvärdering av servicebehovet kan begäras av den äldre personen själv, de närstående eller någon annan som känner till situationen.

Alla som har fyllt 75 år har rätt till en utvärdering av servicebehovet. I icke-brådskande fall ska utvärderingen av servicebehovet göras senast den sjunde vardagen efter kontakten om den äldre personen är över 75 år.

Utvärderingen av servicebehovet görs av de anställda på kommunens socialbyrå tillsammans med den äldre personen och de närstående. I regel görs utvärderingen i den äldre personens hem.

Mer information om utvärdering av servicebehovet finns i Åldershuset i avsnittet För den äldre personen.

Orosanmälan / äldreskyddsanmälan

Vem som helst som är oroad över en äldre persons situation kan göra en orosanmälan / äldreskyddsanmälan till kommunens socialväsende. Enbart oro räcker för en anmälan.

Det finns anledning till oro om en äldre person inte kan ta hand om sig själv, sin hälsa eller sin säkerhet. Anledningen till en anmälan kan också vara att en äldre person inte får tillräcklig vård, har blivit försummad eller illabehandlad.

En orosanmälan / äldreskyddsanmälan kan göras per telefon eller genom en personlig kontakt med en anställd vid kommunens socialbyrå. I vissa kommuner kan anmälan också göras med ett elektroniskt formulär på kommunens webbplats. Anmälan kan också göras anonymt. De anställda är förpliktade att undersöka varje anmälan.

Behov av snabb hjälp

I brådskande situationer måste behovet av socialtjänster bedömas utan dröjsmål. Du kan ta kontakt med socialjouren i ditt område. I socialjourens uppgifter omfattar situationer som kräver omedelbara åtgärder från en socialmyndighet.

I verklig nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljö är hotad eller i fara ska man ringa till nödnumret 112.

 

Kyllä

Uppdaterad  5.3.2020